คู่มือหลักสูตรอาเซียน ASEAN Curriculum Sourcebook

1256

เราตื่นตัวกับการสอนเรื่องอาเซียนมานาน
รู้หรือไม่ว่าสำนักเลขาธิการอาเซียน สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ASEAN – US
Technical Assistance (USAID)
และกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสมาชิกได้ร่วมกันจัดทำเอกสารต้นฉบับคู่มือ
หลักสูตรอาเซียนขึ้นมาและได้แปลเป็นภาษาไทยและเผยแพร่แล้ว
เพื่อให้สถานศึกษาและครูใช้เป็นแนวทางสำหรับการให้ความรู้/สอนเรื่องอาเซียน
เรานำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับความต้องการได้เลย ใครยังไม่มี

ดาวน์โหลดได้ที่นี่เลย http://www.ptt1.net/doc/news/Guide%20ASEAN%20Thai.pdf

ฉบับภาษาอังกฤษดาวน์โหลดได้ที่ http://www.asean.org/…/ASEAN%20Curriculum%20Sourcebook_FINA…