คู่มือหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

2680
คู่มือหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
คู่มือหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คู่มือหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ตามพระราชบัญญัติระเบียข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๙ (๔)และ มาตรา ๘ บัญญัติให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบางตำแหน่ง.          และบางวิทยฐนะ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่
เหมาะสม

ในอันที่จะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความก้าวหน้าแก่ราชการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ประกอบกับ ก.ค.ศ. ได้กำหนด มาตรฐานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาไว้ว่าต้องผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำรายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๘ ลงวันที่ ๒๙ มษายน ๒๕๖๓ เพื่อให้บรรลุผลตามหลักการและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน แต่งตั้งให้ตำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

สำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหวังว่า คู่มือหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาจะใช้เป็นแนวทางดำเนินการพัฒนาให้บรรลุวัตถุประสค์ในการพัฒนาความรู้ ทักษะเจตคติที่ดี คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม สมารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา แปลงนโยบายเป้าหมายสู่การปฏิบัติ เป็นนักบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

และขอขอบคุณคณะทำงานจัดทำ/ปรับปรุงหลักสูตร ละผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการจัดทำคู่มือหลักสูตรการพัฒนา.     จนสำเร็จเรียบร้อยไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ธันวาคม ๒๕๖๓

คู่มือหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
คู่มือหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

 

 

คู่มือหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
คู่มือหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดาวน์โหลด คู่มือหลักสูตรการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ผอ.รร. 2คลิก