วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 7, 2023
Google search engine
หน้าแรกHILIGHTคู่มือโครงการอาหารกลางวัน 2566 ดาวน์โหลดไฟล์ ในการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจําปีการศึกษา 2566

คู่มือโครงการอาหารกลางวัน 2566 ดาวน์โหลดไฟล์ ในการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจําปีการศึกษา 2566

คู่มือโครงการอาหารกลางวัน 2566 ดาวน์โหลดไฟล์ ในการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจําปีการศึกษา 2566

Advertisement

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวเกี่ยวกับ คู่มือโครงการอาหารกลางวัน 2566 ดาวน์โหลดไฟล์ ในการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจําปีการศึกษา 2566 มาฝากทุกท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

คู่มือโครงการอาหารกลางวัน 2566 ดาวน์โหลดไฟล์ ในการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจําปีการศึกษา 2566
คู่มือ โครงการอาหารกลางวัน 2566 ดาวน์โหลดไฟล์ ในการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจําปีการศึกษา 2566

การให้บริการอาหารกลางวันเป็นนโยบายสาธารณะ (Public Policy) ที่รัฐจัดสวัสดิการให้กับเด็กในวัยเรียนระดับชั้นเด็กเล็กจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามอัตราขนาดของโรงเรียนต่อคนต่อวันแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 36 บาท , 27 บาท , 24 บาท และ 22 บาท (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565) จํานวน 200 วัน ในหนึ่งปีการศึกษา ผ่านการโอนงบประมาณไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อส่งต่อให้กับโรงเรียน ทําให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน นักเรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้มากขึ้นผู้ปกครอง ครู ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการได้รับสวัสดิการจากรัฐดังกล่าว อย่างไรก็ตาม
การดําเนินงานจัดอาหารกลางวันในปัจจุบัน โรงเรียนมีภาพสะท้อนถึงปัญหาในการ ดําเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ สังคม กฎหมายและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่ได้ประกาศใช้เพื่อให้การจัดหาพัสดุสําหรับ หน่วยงานของรัฐมีความถูกต้อง โปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานและภาครัฐเป็นสําคัญ ดังนั้นเพื่อให้การดําเนินโครงการอาหารกลางวันในปีการศึกษา 2566 เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ได้เปลี่ยนแปลงไป

ดาวน์โหลดไฟล์ : คู่มือ โครงการอาหารกลางวัน 2566 ดาวน์โหลดไฟล์ ในการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจําปีการศึกษา 2566 ที่นี่

Advertisement

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ตระหนักมุ่งหวังที่จะขับเคลื่อน สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับครูบุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องให้สามารถดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันให้เป็นไปตามระเบียบ แนวปฏิบัติ ความคาดหวังของรัฐบาลตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี(พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์โดยการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะ ที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจสติปัญญาและสังคม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน มีสุขภาวะที่แข็งแรง สมบูรณ์สมวัย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจําปีการศึกษา 2566 ขอขอบคุณคณะทํางานคณะกรรมการทุกฝ่ายที่ได้เสียสละและร่วมระดมความคิดเห็น ความรู้ ความสามารถร่วมกันจัดทําคู่มือการดําเนินงานเล่มนี้ขึ้น

ดาวน์โหลดไฟล์ : คู่มือ โครงการอาหารกลางวัน 2566 ดาวน์โหลดไฟล์ ในการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจําปีการศึกษา 2566 ที่นี่

Advertisement

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments