คู่มือ การส่งผลงาน ขอเลื่อน วิทยฐานะ ว.21 จาก สพป.สงขลา เขต 2

3077
คู่มือ การส่งผลงาน ขอเลื่อน วิทยฐานะ ว.21 จาก สพป.สงขลา เขต 2
คู่มือ การส่งผลงาน ขอเลื่อน วิทยฐานะ ว.21 จาก สพป.สงขลา เขต 2

คู่มือ การส่งผลงาน ขอเลื่อน วิทยฐานะ ว.21 จาก สพป.สงขลา เขต 2

ความเป็นมา

ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 บัญญัติว่า “การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใดและการเลื่อนเป็นวิทยฐานะใด ต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิทยฐานะ ตามมาตรา 42 ซึ่งผ่านการประเมิน ทั้งนี้ ให้คานึงถึงความประพฤติด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ์ คุณภาพการปฏิบัติงาน ความชานาญความเชี่ยวชาญ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียนการสอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด”

สาระสำคัญ

ก.ค.ศ. ได้ประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่ออนวิทยฐานะ ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 โดยมีเจตนารมณ์เพื่ออส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา ผู้ดารงตาแหน่งครู ได้มีการสั่งสม ความชำนาญและมีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้ครู ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

และได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพครู (ว22/2560) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560   ข้อ  1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยให้ประเมินตนเองตามแบบ ท่ี ก.ค.ศ. กําหนด พร้อมทั้งจัดทําแผนการพัฒนาตนเองเป็นรายปี ตามแบบ ที่ส่วนราชการกําหนด และเข้ารับการพัฒนาตามแผนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ฉะน้ัน ก่อนจะเลือกหลักสูตร คูปองครู ครูจะต้องประเมินตนเอง จัดทําแผนพัฒนําตนเอง เพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติหลักสูตร ตาม ID Plan

สํานักงํานคณะกรรมกํารกํารศึกษําขั้นพื้นฐาน ได้ดําเนินการโครงการพัฒนาครูแบบครบวงจร ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการปฏิรูประบบการพัฒนาครู เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) มีนโยบายพัฒนําครูเพื่อเช่ือมโยงกับ วิทยฐานะ โดยจัดสรรงบประมาณให้ข้าราชการครู คนละ 10,000 บาทต่อไป สําหรับการอบรมพัฒนาตนเอง ในหลักสูตรท่ีสถาบันคุรุพัฒนารับรองและ สพฐ. คัดเลือกหลักสูตรการพัฒนา

การส่ง วิทยฐานะ ว.21 2
การส่ง วิทยฐานะ ว.21 2
การส่ง วิทยฐานะ ว.21 2
การส่ง วิทยฐานะ ว.21 2

ดาวน์โหลดคู่มือ คลิกที่นี่

www.kruupdate.com ขอขอบคุณข้อมูลจาก สพป.สงขลา เขต 2