Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

มาแล้ว !!  คู่มือ การใช้งาน ระบบจัดการสอบ (NT Access) 2562

มาแล้ว !!  คู่มือ การใช้งาน ระบบจัดการสอบ (NT Access) 2562

Advertisement

มาแล้ว !!  คู่มือ การใช้งาน ระบบจัดการสอบ (NT Access) 2562

 

เพิ่มเพื่อน

คู่มือการใช้งานระบบจัดการสอบ (NT Access) 2562
– กำหนดการบริหารจัดการการสอบ
– การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT)
– การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT)

Advertisement

มาแล้ว !!  คู่มือ การใช้งาน ระบบจัดการสอบ (NT Access) 2562
มาแล้ว !!  คู่มือ การใช้งาน ระบบจัดการสอบ (NT Access) 2562

 

Advertisement

มาแล้ว !!  คู่มือ การใช้งาน ระบบจัดการสอบ (NT Access) 2562
มาแล้ว !!  คู่มือ การใช้งาน ระบบจัดการสอบ (NT Access) 2562

 

 

 

ที่มา  สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

You might also like