วันเสาร์, กันยายน 30, 2023
Google search engine
หน้าแรกคลังความรู้คู่มือ นักจัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียน Smart Kids Coacher จากกรมอนามัย ดาวน์โหลดที่นี่

คู่มือ นักจัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียน Smart Kids Coacher จากกรมอนามัย ดาวน์โหลดที่นี่

Advertisement

เด็กวัยเรียนและเยาวชนเป็นกลุ่มที่มีความสําคัญต่อการสร้างรากฐานความมั่นคงต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต การที่เด็กจะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพได้นั้นจะต้องได้รับการเลี้ยงดูและส่งเสริม สุขภาพให้เหมาะสมกับวัย เมื่อสุขภาพดีจะส่งผลต่อการเรียนทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ดังนั้นหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง จึงมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพของเด็กทั้งด้านองค์ความรู้จากการเรียนการสอนรวมถึงการปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพที่ดีให้กับเด็ก

คู่มือ นักจัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียน Smart Kids Coacher จากกรมอนามัย ดาวน์โหลดที่นี่

ในปี พ.ศ. 2558 รัฐบาลได้มีนโยบายมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขดูแลด้านสุขภาพเด็กวัยเรียน ช่วงอายุ 5 14 ปี ให้มีการเจริญเติบโตสมวัย ไม่อ้วน มีสติ รู้คิด มีทักษะชีวิต ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข ได้ตั้งเป้าหมายตัวชี้ ป้าหมายตัวชี้วัดในเรื่องดังกล่าวไว้เป็นลําดับสําคัญเพื่อใช้ในการประเมินและติดตามผลการดําเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพ โดยกําหนดให้มีตัวชี้วัดระดับกระทรวง คือ เด็กวัยเรียนมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนลดลงไม่เกิน ร้อยละ 10 นั้น เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายดังกล่าว กรมอนามัยจึงได้กําหนดมาตรการการดําเนินงานการพัฒนา สุขภาพในกลุ่มเด็กวัยเรียนให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

พัฒนาศักยภาพและทักษะภาคีเครือข่าย “นักจัดการน้ําหนักเด็กวัยเรียน

การพัฒนาศักยภาพและทักษะภาคีเครือข่าย มีความสําคัญเป็นอย่างมากต่อการขับเคลื่อนงานลดปัญหา ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนในเด็กวัยเรียน ทั้งในระดับเขต จังหวัด และพื้นที่ ซึ่งต้องอาศัยนักวิชาการในการสร้างทีม ครู ก. และ ครู ข. ที่มาจากสหสาขาวิชาชีพและมีความรู้พื้นฐานด้านอาหาร โภชนาการ การออกกําลังกาย โดยมี พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือพละศึกษา และจิตวิทยา เพื่อการจัดการปัญหาให้บรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย

1 ทีมครู ก. หมายถึง นักวิชาการจากศูนย์อนามัย 13 เขต สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล ศูนย์ หรือโรงพยาบาลทั่วไป ที่ได้รับการอบรม Smart Kids Coacher จากส่วนกลาง

คู่มือ นักจัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียน Smart Kids Coacher จากกรมอนามัย ดาวน์โหลดที่นี่

Advertisement

2 ทีมครู ข. หมายถึง นักวิชาการ พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ จากสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาล ชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล เทศบาล องค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ และครูในโรงเรียน เป้าหมาย ที่ได้รับการอบรม Smart Kids Coacher จากเขตหรือจังหวัด (ทีมครู ก.)

3 แกนนํานักเรียน หมายถึง นักเรียนที่มีจิตอาสา ได้แก่ อาสาสมัครโรงเรียน แกนนํานักเรียน อย.น้อย ที่ได้รับการอบรมด้านการจัดการน้ําหนัก จากทีมครู ข. และนักเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนต้นแบบ ที่สามารถควบคุมน้ําหนัก หรือลดน้ําหนักได้ หรือมีการปรับพฤติกรรมไปในทางที่เหมาะสม ทั้งด้านการบริโภคอาหารและการออกกําลังกาย

ดาวน์โหลด คู่มือนักจัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียน Smart Kids Coacher จากกรมอนามัย ดาวน์โหลดที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมอนามัย

เรื่องราวที่น่าสนใจ แผนการสอนภาษาไทย แผนการสอนวิชาภาษาไทย แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ม.1-ม.6 ไฟล์ DOC. Word ดาวน์โหลดที่นี่

Advertisement

อ่านผันวรรณยุกต์ การผันวรรณยุกต์ ตารางผันวรรณยุกต์ แบบฝึกหัด การผันวรรณยุกต์อักษรสูง กลาง ต่ํา คู่มือการผันวรรณยุกต์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ไฟล์ PDF ดาวน์โหลดที่นี่

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments