คู่มือ หลักเกณฑ์ สอบบรรจุ ครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ) ปี 2564 ดาวน์โหลดฟรี

10618
คู่มือ-หลักเกณฑ์-สอบบรรจุ-ครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)-ปี-2564
คู่มือ-หลักเกณฑ์-สอบบรรจุ-ครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)-ปี-2564

ดาวน์โหลดฟรี คู่มือ สอบบรรจุ ครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ) ปี 2564 

advertisement

ตามที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชกาเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือ
มีเหตุพิเศษ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และ
หนังสือสำนักงาน ก.คศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.คศ. กำหนด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงจัดทำคู่มือ
การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เล่มนี้ขึ้ สำหรับผู้ดำเนินการศัดเลือกใช้เป็นแนวปฏิบัติให้เป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน

สำนักงานคณะกรมการการศึกษาชั้นพื้นฐานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

กลุ่มบริหารงานบุคคล ๑
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

 

คู่มือ หลักเกณฑ์ สอบบรรจุครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ) ปี 2564
คู่มือ หลักเกณฑ์ สอบบรรจุครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ) ปี 2564

 

advertisement

คู่มือ หลักเกณฑ์ สอบบรรจุครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ) ปี 2564
คู่มือ หลักเกณฑ์ สอบบรรจุครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ) ปี 2564

เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย สพฐ. กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษปี พ.ศ.2564
– รับสมัคร 24-30 มี.ค.2564 ต้องมีภาระงานการสอนไม่ต่ำกว่า 5 ชม.(คาบ)/สัปดาห์                               และการประเมินความเหมาะสมและตำแหน่งวิชาชีพอื่น ๆ
– สอบภาค ก-ข 24 เม.ย., ภาค ค 16-23 เม.ย.

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

http://personnel.obec.go.th/home/archives/49451

advertisement

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ