คู่มือ แนวปฏิบัติยื่น วิทยฐานะ ว.21 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ยื่นก่อน 30 ก.ย.65 นี้

6602
คู่มือ แนวปฏิบัติยื่น วิทยฐานะ ว.21 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ยื่นก่อน 30 ก.ย.65 นี้
คู่มือ แนวปฏิบัติยื่น วิทยฐานะ ว.21 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ยื่นก่อน 30 ก.ย.65 นี้

คู่มือ แนวปฏิบัติยื่น วิทยฐานะ ว.21 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ยื่นก่อน 30 ก.ย.65 นี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ได้จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติการยื่น ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู ตามหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 และตัวอย่างการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการฉบับนี้ขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการยื่นขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู โดยมีสาระสำคัญของหลักกณฑ์และวิธีการ พร้อมตัวอย่าง เพื่อช่วยให้การยื่นขอประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด บรรลุผลเป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือแนว ปฏิบัติการยื่นขอมีวิทยฐนะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู ตามหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ.ศธ 0206.3/ 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 และตัวอย่างการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สามารถนำไปใช้ในการยื่นประเมินได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
พฤษภาคม 2563

คู่มือ แนวปฏิบัติยื่น วิทยฐานะ ว.21 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ยื่นก่อน 30 ก.ย.65 นี้
คู่มือ แนวปฏิบัติยื่น วิทยฐานะ ว.21 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ยื่นก่อน 30 ก.ย.65 นี้

 

คู่มือ แนวปฏิบัติยื่น วิทยฐานะ ว.21 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ยื่นก่อน 30 ก.ย.65 นี้
คู่มือ แนวปฏิบัติยื่น วิทยฐานะ ว.21 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ยื่นก่อน 30 ก.ย.65 นี้

 

คู่มือ แนวปฏิบัติยื่น วิทยฐานะ ว.21 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ยื่นก่อน 30 ก.ย.65 นี้
คู่มือ แนวปฏิบัติยื่น วิทยฐานะ ว.21 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ยื่นก่อน 30 ก.ย.65 นี้

 

คู่มือ แนวปฏิบัติยื่น วิทยฐานะ ว.21 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ยื่นก่อน 30 ก.ย.65 นี้
คู่มือ แนวปฏิบัติยื่น วิทยฐานะ ว.21 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ยื่นก่อน 30 ก.ย.65 นี้
คู่มือ แนวปฏิบัติยื่น วิทยฐานะ ว.21 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ยื่นก่อน 30 ก.ย.65 นี้
คู่มือ แนวปฏิบัติยื่น วิทยฐานะ ว.21 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ยื่นก่อน 30 ก.ย.65 นี้
ดาวน์โหลดคู่มือที่นี่ คลิก 

 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สพม.31