วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 22, 2024
Google search engine
หน้าแรกการเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร สำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ.แจ้งการเบิก ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร และดำเนินการด้านบำเน็จบำนาญ สัปดาห์ละ 2 วัน คือวันอังคารและพฤหัสบดี ตั้งแต่...

ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร สำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ.แจ้งการเบิก ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร และดำเนินการด้านบำเน็จบำนาญ สัปดาห์ละ 2 วัน คือวันอังคารและพฤหัสบดี ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

Advertisement

สำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ.แจ้งการเบิก ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร และดำเนินการด้านบำเน็จบำนาญ สัปดาห์ละ 2 วัน คือวันอังคารและพฤหัสบดี ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

สำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ.แจ้งการเบิก ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร และดำเนินการด้านบำเน็จบำนาญ สัปดาห์ละ 2 วัน คือวันอังคารและพฤหัสบดี ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

สํานักการคลังและสินทรัพย์ พิจารณาแล้วขอเรียนว่า จากผลการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID – 19) ที่เพิ่มสูงขึ้นดังกล่าว เป็นผลทําให้มีจํานวนบุคลากรได้รับเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ และเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย ค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตร และการปฏิบัติงานบําเหน็จบํานาญข้าราชการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกําหนดให้มีการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตร และดําเนินการด้านงานบําเหน็จบํานาญ สัปดาห์ละ ๒ วัน คือ วันอังคาร และวันพฤหัสบดี ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ดังนี้

ดาวน์โหลดหนังสือ แจ้งการเบิก ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร และดำเนินการด้านบำเน็จบำนาญ ที่นี่

Advertisement


๑. การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร (เคาน์เตอร์บริการ)(อาคาร สพฐ.๒ ชั้น ๕)
๒. งานบําเหน็จบํานาญ กรณีการติดต่อขอรับบําเหน็จดํารงชีพ, เงินช่วยพิเศษ,บําเหน็จตกทอด , หนังสือรับรองภาษี และอื่น ๆ (อาคาร สพฐ. ๒ ชั้น ๔)

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่องราวที่น่าสนเพิ่มเติม การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ครั้งที่ ๓

Advertisement

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments