งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

1359
งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
เรื่อง งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ ๑๔๐๐๙๖ ๖๑๑๘
ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓
๒. หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ ศธ.      ลงวันที่
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รายงานข้อมูลจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ยื่นคำขอรับการประเมินที่ได้ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓ รายที่ยังไม่ได้ประเมินและต้องเป็นรายที่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยังมิได้จัดสรรงบประมาณไปให้ โดยให้รายงานข้อมูล
เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษได้รายงาน
ข้อมูลมาเพื่อประกอบการพิจารณา ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตรวจสอบและพิจารณาแล้ว ได้จัดสรรงบประมาณ
เป็นค่าดำเนินการดังกล่าว สำหรับรายที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยังมิได้จัดสรรให้
เป็นจำนวนเงิน. บาท ( จากงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา ที่ยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐาน
และการพัฒนาผู้นำ งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษา
พื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีหน้าที่ควบคุม ตรวจสอบ กำกับ และติดตามการใช้งบประมาณ
ในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมิน
เพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้เป็นไปอย่างโปร่งใส
ตรวจสอบได้ ถูกต้องและแล้วเสร็จโดยเร็ว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดต่อไป พร้อมทั้ง
รายงานผลการจัดสรรงบประมาณ (บัญชี ๓ ตามปฏิทินดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑

สำหรับการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0๒๐๖.๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๓0 กันยายน ๒๕๕๒ โดยให้สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สามารถดำเนินการนำงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ถั่วจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินด้านที่ ๑ (ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ)
ด้านที่ ๒ (ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ ๓ (ด้านผลการปฏิบัติงาน) ได้ตามความจำเป็นและอย่างประหยัด
ตามระเบียบกระทรวงการคลังและภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ทั้งนี้ หากมีงบประมาณเหลือจ่าย
จากการประเมินผลงานดังกล่าว หรือหากไม่สามารถบริหารงบประมาณได้ทัน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
ให้รายงานและส่งเงินคืนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ