งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พ.ศ. 2565

1010

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 118 ลว 7 มกราคม 2565 เรื่อง งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ สิ่งที่ส่งมาด้วย สพฐ. จะส่งให้ สพท./สศศ. โดยตรง

Advertisement

งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาและสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รายงานข้อมูลจํานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ยื่นคําขอรับการประเมินที่ได้ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) รายที่ยังไม่ได้ประเมินและต้องเป็นรายที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยังมิได้จัดสรรงบประมาณไปให้ โดยให้รายงานข้อมูล เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษได้รายงานข้อมูลมา เพื่อประกอบการพิจารณา ตามหนังสือที่อ้างถึง 2 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตรวจสอบและพิจารณาแล้ว ได้จัดสรรงบประมาณ เป็นค่าดําเนินการดังกล่าว สําหรับรายที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยังมิได้จัดสรรให้ เป็นจํานวนเงิน…..บาท จากงบประมาณปี พ.ศ. 2565 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ งบดําเนินงาน และ/หรือ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในถิ่นทุรกันดาร งบดําเนินงาน รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

ทั้งนี้ ขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีหน้าที่ควบคุม ตรวจสอบ กํากับ และติดตามการใช้ งบประมาณใน การตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ถูกต้องและแล้วเสร็จโดยเร็ว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนดต่อไป พร้อมทั้งรายงานผลการจัดสรรงบประมาณ (บัญชี 3) ตามปฏิทินดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามหนังสือที่อ้างถึง 1

สําหรับการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สามารถดําเนินการนํางบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรถัวจ่ายได้ตามความจําเป็นและอย่างประหยัด ตามระเบียบกระทรวงการคลังและภายในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ทั้งนี้ หากมีงบประมาณเหลือจ่ายจากการประเมินผลงานดังกล่าว หรือหากไม่สามารถบริหารงบประมาณได้ทัน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ให้รายงานและส่งเงินคืนสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการ

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง : ว pa

Advertisement

ตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ ของข้าราชการครู

งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

เรื่องที่น่าอ่าน : สรุปย่อ ว3/2564 มาตรฐานตำแหน่ง และ มาตรฐานวิทยฐานะ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ขอบคุณที่มาจาก : สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/