งบประมาณ ในการตรวจผลงาน ของข้าราชการครูที่ขอเลื่อน วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

1274
งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการตรวจผลงาน ที่ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการตรวจผลงาน ที่ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 7480 งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือ เรื่อง งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  รายงานข้อมูลจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ยื่นคำขอการประเมินที่ได้ส่งผลการปฏิบัติงานด้านที่ 3 รายที่ยังไม่ได้ประเมินและต้องเป็นรายที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณไปให้ โดยให้รายงานข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ 2564 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้รายงานข้อมูลมาเพื่อประกอบการพิจารณาตามหนังสือที่อ้างถึง ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

เพิ่มเพื่อน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตรวจสอบและพิจารณาแล้วได้จัดสรรงบประมาณเป็นค่าดำเนินการดังกล่าวสำหรับรายที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยังไม่ได้จัดสรรให้ จากงบประมาณปี 2564 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนผู้จัดการศึกษาภาคบังคับ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับกิจกรรมการจัดการศึกษา ประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงานหรือโครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนผู้จบการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ผลงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมหลักการส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา กิจกรรมรอง ส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่ 2 ความเป็นพลเมืองในการพัฒนากลุ่มโรงเรียนในประชาคมอาเซียน  งบดำเนินงานรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

ทั้งนี้ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานการศึกษาพิเศษ มีหน้าที่ควบคุมตรวจสอบการประกอบและติดตามการใช้งบประมาณใ นการตรวจและประเมินผลงานทางการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ 564  ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ถูกต้องและเศรษฐกิจมีนาการเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดต่อไป

งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการตรวจผลงาน ที่ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการตรวจผลงาน ที่ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 

 

งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการตรวจผลงาน ที่ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการตรวจผลงาน ที่ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 

 

 

งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการตรวจผลงาน ที่ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการตรวจผลงาน ที่ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของภาพและข้อมูล จาก สพฐ.