งบประมาณ ด้านการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากเอกสาร “งบประมาณ  ฉบับประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ”  โดย สำนักงบประมาณ  (หน้า 30 – 31)

2566

งบประมาณ ด้านการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จากเอกสาร “งบประมาณ  ฉบับประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ”
โดย สำนักงบประมาณ  (หน้า 30 – 31)

สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม  มีสิ่งดีๆมาฝากคุณครูทุกท่าน เช่นเคยครับ เป็นการตั้ง  งบประมาณ ด้านการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ด้วย สำนักงบประมาณ เผยแพร่เอกสาร “ งบประมาณ  ฉบับประชาชน  ปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 ” ซึ่งเป็นเอกสาร การนำเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปี  ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย  รูปเล่มมีสีสันสวยงาม
น่าอ่านครับ..

 

งบประมาณ ด้านการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากเอกสาร “งบประมาณ  ฉบับประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ”  โดย สำนักงบประมาณ  (หน้า 30 - 31)
งบประมาณ ด้านการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากเอกสาร “งบประมาณ  ฉบับประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ”  โดย สำนักงบประมาณ  (หน้า 30 – 31)

 

โดยเอกสาร งบประมาณ ฉบับประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้นำเสนอข้อมูลงบประมาณตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่ง คณะรัฐมนตรี ได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562
โดยมีการนำเสนอข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ ประมาณการรายรับ แหล่งที่มาของรายรับ นโยบาย วงเงิน และโครงสร้าง
งบประมาณ การจำแนกงบประมาณตามมิติต่าง ๆ และการจัดลำดับความสำคัญของกระทรวงที่ได้รับงบประมาณสูง
รวมทั้งมีการนำเสนอข้อมูลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ในหัวข้อ “ประชาชนได้อะไร
จากงบประมาณปี 2563” โดยเลือกประเด็นและโครงการที่มีความสำคัญจำแนกตามด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านมั่นคง

เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและเข้าใจข้อมูลการจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มกระบวนการ
มีส่วนร่วมของภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการงบประมาณ เพื่อนำไปสู่การเป็นรัฐบาล
ที่โปร่งใส และมีความน่าเชื่อถือ  พร้อมทั้งสามารถแสดงความคิดเห็นต่องบประมาณดังกล่าวได้อีกด้วย..

โดยในส่วนของการศึกษา เอกสารฉบับนี้ได้เผยแพร่ ข้อมูลงบประมาณ ในเอกสารด้านสังคม หน้า 30-31

 

 

ท่านสามารถดูเอกสารฉบับเต็มได้ที่ลิงค์
https://drive.google.com/…/1HIZkyhCSw5wak10SrnWfDeSe7g…/view

และร่วมแสดงความคิดเห็นที่ลิ้งก์ http://publichearing.bb.go.th/peoplesbudget2563/

 

ขอขอบคุณที่มา   สำนักงบประมาณ  สำนักนายกรัฐมนตรี