จดหมายเปิดผนึก ส.ค.ท. เรื่อง คัดค้านการยกเลิกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

1486
จดหมายเปิดผนึก ส.ค.ท. เรื่อง คัดค้านการยกเลิกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
จดหมายเปิดผนึก ส.ค.ท เรื่อง คัดค้านการยกเลิกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

จดหมายเปิดผนึก ส.ค.ท. เรื่อง คัดค้านการยกเลิกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

สวัสดีค่ะ วันนี้ครูอัพเดตดอทคอมมีข่าวสารเกี่ยวกับ ใบประกอบวิชาชีพมาฝากทุกท่าน โดยเพจ สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย(ส.ค.ท.) ได้โพสต์เกี่ยวกับ จดหมายเปิดผนึก ส.ค.ท.เรื่อง คัดค้านการยกเลิกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

โดยมีเนื้อหาดังนี้

จดหมายเปิดผนึก : Open letter ฉบับที่ ๒ : ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔
สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.)
FEDERRATION OF TEACHERS ASSOCIATION OF THAILAND (FTAT)
Teacher Pro bfessional and Social Development Organization

เพิ่มเพื่อน

เรื่อง คัดค้านการยกเลิกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ( Professional)
เรียน ผู้ประกอบวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาและพี่น้องประชาชน
ด้วยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติ เมื่อ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณา
กลั่นกรองกฎหมาย พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…….คณะ กรรมการกฤษฎีกาชุดนี้ มีนายมีชัย ฤชุพันธ์ เป็นประธาน คณะกรรมการดำเนินการ และเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕’๖๔ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ส่งหนังสือที่ นร. ๑๙๐๖/๖๘ เรื่อง ผลการพิจารณาความสอดคล้อง ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…กับนโยบายของคณะรัฐมนตรี เพื่อให้นายกรัฐมนตรีได้พิจารณาดำเนินการ ในขั้นตอนของรัฐสภาต่อไป

สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) และองค์กรเครือข่าย ๔ ภูมิภาค ประกอบด้วย สหพันธ์ครู
ภาคเหนือ ชมรมครูภาคกลาง สมาพันธ์ครูภาคใต้ และชมรมครูประชาบาลภาคะวันออกเฉียงเหนือ ได้ร่วมกันพิจารณาศึกษา ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ….. ฉบับที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ตามที่อ้างถึงแล้ว ต่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและและตลอดจนถึงการรับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชน ต่างมีความห่วงใยและวิตกกังวลว่า เมื่อหลักการสารบัญญัติของกฎหมายการศึกษา ฉบับของรัฐบาล ได้ทำลายระบบคุณภาพและมาตรฐานขอผู้เรียน ล้มล้างสภาวิชาชีพครู โดยการยกเลิกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งเป็นหัวใจในการประกอบวิชาชีพ

ครู คือ”ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”( Professional License )และให้ใช้ “ใบรับรองการประกอบวิชาชีพครู ”
( Certificate) จึงเป็นการลดทอน ด้อยคุณค่าของวิชาชีพครู ทำให้ไร้เกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพชั้นสูง ทำลายขวัญและกำลังใจของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกระดับ ทั้งระบบเป็นต้น

ด้วยเหตุดังกล่าว สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) จึงขอให้มีการแก้ไขหลักการและสารบัญญัติ
ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ….. ฉบับร่างรัฐบาล ) มาตรา ๓๙ ครูที่จัดการเรียนการสอนตามมาตรา ๘
(๑ )(๒ )(๓)(๔ )(๕) และ(๖) ต้องมีใบรับรองการประกอบวิชาชีพครู แก้ไขเป็น ” ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”
( Professional License ) และมาตรา ๔๐ ให้มีหัวหน้าสถานศึกษา ผู้ช่วย แก้ไขเป็น ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้ช่วยผู้อำนายการ โดยต้องกำหนดให้มีสภาวิชาชีพชั้นสูง คือ ” คุรุสภา ” ในการควบคุม ออกและเพิกถอน “ใบอนุญาต”ประกอบวิชาชีพครู เพื่อเป็นหลักประกันให้กับประชาชนทุกคน ที่จะได้รับการบริการทางการศึกษา จากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา หากการดำเนินการ ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมาตรฐานของวิชาชีพชั้นสูง ทางองค์กรฯจะประสานงานกับทุกภาคส่วน ร่วมกันคัดค้านเรื่องดังกล่าว ทุกวิถีทางจนกว่าจะบรรลุเป้าหมาย เพื่อการผดุงไว้ ซึ่งการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของปวงชนชาวไทย

สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย ( ส.ค.ท.)
๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักงานเลขาธิการ โทร/id line : ๐๘ ๓๓๒ ๓๓๘๓ ,๐๘ ๑๕๙๓ ๘๙๕๙
๑๑๒/ ๑ หมู่ ๖ ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐

จดหมายเปิดผนึก ส.ค.ท. เรื่อง คัดค้านการยกเลิกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
จดหมายเปิดผนึก ส.ค.ท.
เรื่อง คัดค้านการยกเลิกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

คุณครูมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้กันบ้างคะ แสดงความคิดเห็นได้ค่ะ

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย(ส.ค.ท.)