Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

จะซื้อหนังสือเรียน!!ตรวจสอบปกหลังหนังสือด้วยครับ!! สพฐ. อนุญาตหนังสือใบอนุญาตครบอายุ ในปีการศึกษา 2559,2560,2561 สามารถใช้ได้

Advertisement

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้ง ปฏิทิน การจัดหา การใช้ การจัดซื้อ หนังสือเรียน ปีการศึกษา 2561

เพิ่มเพื่อน

เรื่อง การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษาปีการศึกษา 2561

Advertisement

เรียนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง สิ่งที่ส่งมาด้วยปฏิทินการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือกการใช้และการจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพปีการศึกษา 2561

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำปฏิทินการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือกการใช้และการจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา การเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพปีการศึกษา 2561 โดยกำหนดระยะเวลาการเผยแพร่บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง6 ทางเว็บไซต์ http://academic.obec.go.th/textbook/web/ และเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 http://www.obec.go.th/ จำนวน 2 รอบดังนี้

รอบที่ 1 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

รอบที่ 2 15 มีนาคม 2561

และกำหนดให้สถานศึกษาจัดซื้อหนังสือ ให้เสร็จสิ้นภายใน 20 เมษายน 2561 รวมทั้งให้ร้านค้าส่งหนังสือถึงสถานศึกษาภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในการนี้จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตดำเนินการดังนี้

Advertisement

1. ติดตามข้อมูลการเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษาปีการศึกษา 2560 จากเว็บไซต์ http://academic.obec.go.th/textbook/web/ และเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน http://www.obec.go.th/ แล้วแจ้งสถานศึกษาพิจารณาใช้และจัดซื้อหนังสือเรียนทุกคนได้รับหนังสือเรียนก่อนเปิดภาคเรียนโดยดำเนินการให้สอดคล้องกับปฏิทินการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือกการใช้และการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2561

2. แจ้งสถานศึกษาเรื่องสื่อการเรียนรู้ของสำนักพิมพ์เอกชนที่ได้รับใบอนุญาตให้ใช้ในสถานศึกษาแล้วและใบอนุญาตที่ปกหลังของหนังสือมีอายุครบ 5 ปีในปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 เนื่องจากขณะนี้อยู่ ในช่วงรอยต่อของการปรับปรุงหลักสูตรและเพื่อ ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการใช้สื่อการเรียนรู้ในสถานศึกษาดังนั้นในปีการศึกษา 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงอนุญาตให้สถานศึกษาสามารถใช้สื่อการเรียนรู้ดังกล่าวได้ต่อไปอีกจนกว่าจะมีการใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่

ยกเว้นสื่อการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภูมิศาสตร์สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมที่มีสาระภูมิศาสตร์อยู่ในเล่มและเทคโนโลยีชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ให้ใช้ฉบับที่จัดทำมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดฉบับปรับปรุงพ. ศ. 2560 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ซึ่งปกหลังของหนังสือจะมีใบอนุญาตให้ใช้ในสถานศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561- 2565

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



ตรวจสอบฐานข้อมูลหนังสือเรียนได้ที่นี่!!

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

You might also like