Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

จะสอบครูอ่านด่วน!! มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ปี 2561

Advertisement

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4527-4528 เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561

เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

อ้างถึง 

๑. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๔/๓๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๒. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๓๖๔๖ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบ

 

ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งแนวปฏิบัติในการ ดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และมาตรการป้องกัน การทุจริตในการสอบ มาเพื่อทราบและดําเนินการ ความแจ้งแล้ว นั้น

 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดําเนินการสอบแข่งขัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริต เพื่อให้ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจ จากบุคคลภายนอก อันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร จึงขอให้สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษกําหนด มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายบุญรักษ์ ยอดเพชร) 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล ๑ โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๖๒, ๐ ๒๒๘๑ ๐๔๕๔ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๔๒๕๖

 

 

1. เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (4528) [ ขนาดไฟล์ 1.37 MB ]
2. เรียน ศึกษาธิการจังหวัด (4527) [ ขนาดไฟล์ 1.87 MB ]

ที่มา : สพร.สพฐ.


You might also like