จะสอบครู อ่านด่วน! มาตรฐานตำแหน่ง“ครูผู้ช่วย”

2750

เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

advertisement

เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเลขาธิการศึกษาธิการภาคศึกษาธิการจังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อ้างถึง หนังสือสำนักงานกคศที่ศธ 02 06 สี่ทับวอ 15 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557
สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยจำนวน 1 ฉบับ
ตามหนังสือที่อ้างถึงก.ค.ศ.ได้กำหนดมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยและได้แจ้งให้ทราบและถือปฏิบัติแล้วนั้น กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถแต่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาให้ ออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน สามารถสมัครสอบแข่งขันหรือสมัครสอบเข้าคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยได้

        แต่ทั้งนี้ผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐาน ที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนก่อนการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยกทมจึงมีมติให้ปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยตามหนังสือที่อ้างถึงโดยกลับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งในข้อ 2 เป็นมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนก่อนการบรรจุและแต่ง ตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามสิ่งที่แนบมาด้วยโดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

            ทั้งนี้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคได้มีมติเห็นชอบให้กสทดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ.กำหนดดังกล่าวจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

            ขอแสดงความนับถือ

            นายพินิจศักดิ์สุวรรณรังค์

            เลขาธิการกคศ

-สิ่งที่ส่งมาด้วย

-ชื่อตำแหน่ง            ครูผู้ช่วย

-หน้าที่และความรับผิดชอบ

        — ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษาและมีหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

advertisement

-ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

            1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

            2 จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคนลักษณะที่พึงประสงค์

            3 ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการระบบดูแลช่วยเหลือ ผู้เรียน

            5 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ผู้เรียน

-คุณสมบัติเฉพาะผู้ดำรงตำแหน่ง

            1. มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือครับอื่นที่ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้

advertisement

            2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนก่อนการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

– การให้เงินเดือน

        ให้ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย

        ก.ค.ศ.กำหนดวันที่ 20 มีนาคม 2560

ที่มา : สำนักงานก.ค.ศ.