จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2564 (30%)

3636

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2564 (30%)

สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2564 (30%)
สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2564 (30%)

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวเกี่ยวกับการแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2564 (30%) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นได้มีหนังสือ แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2564 (30%) โดยมีรายละเอียดดังนี้

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลดหนังสือราชการที่นี่

1. หนังสือแจ้งเขต

2.บัญชีจัดสรร ราย สพท.

3. บัญชีจักสรร หน่วยเบิก

4.บัญชีจัดสรร รายโรงเรียน

5. รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเกินวงเงินที่ควรจะได้รับ

6. รายชื่อโรงเรียนที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

7.รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับครบแล้ว มีนักเรียนศูนย์ ไม่ถึงร้อย