จัดสรรงบประมาณรายจ่าย รายการค่าตอบแทน พนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

3627
จัดสรรงบประมาณ รายจ่าย พนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จัดสรรงบประมาณ รายจ่าย พนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าตอบแทนนักงานราชการ และงินสมทบทองทุนประกันสังคม (ครั้งที่ ๑)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
อ้างถึง หนังสือสำนักงนคณะกรรมการการศึกษชั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีจัดสรร จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบรายงาน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งจัดสรรกรอบอัตรากำลัง
พนักงานราชการ รอบที่ ๕ (ปีงบประมาณ พศ. ๒๕๖๔ -๒๕๖๗) ประจำปีงบประมาณ พศ. ๒๕๖๔ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติจัตสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปื
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานบุคลกรภาครัฐ ผลผลิตรายการคำใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตอดชีวิต กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลกรภาครัฐของสำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานงบบุคลการ ค่าตอบแทพนักงนราชการ และงบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน ๓ เดือน (ตุลาคมถึงธันวาคม ๒๕๖๓) ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต โดยให้เบิกจ่ายฐานเงินเดือนล่าสุดของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ยังไม่ปรับเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และให้รายงานข้อมูลของพนักงานราชการที่จ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแบบรายงานที่กำหนดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาตัวย ๒ ทั้งนี้ สามารถาาวน์โหลตแบบฟอร์มได้ที่ http:/gg.gg/mof2m หรือจาก QR Code และงัดส่งข้อมูลให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ที่ http:/gg.gg/mofig หรือจาก QR Code ที่ปรากฎท้ายหนังสือฉบับนี้ ภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพื่อป็นข้อมูลให้กับสำนักงานคณะกรรการการศึกษาขั้นพื้นฐานใช้ประกอบการจัดสรรงบประมาณครั้งต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

จัดสรรงบประมาณ รายจ่าย พนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จัดสรรงบประมาณ รายจ่าย พนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

 

จัดสรรงบประมาณ รายจ่าย พนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จัดสรรงบประมาณ รายจ่าย พนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จัดสรรงบประมาณ รายจ่าย พนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จัดสรรงบประมาณ รายจ่าย พนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จัดสรรงบประมาณ รายจ่าย พนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จัดสรรงบประมาณ รายจ่าย พนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จัดสรรงบประมาณ รายจ่าย พนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จัดสรรงบประมาณ รายจ่าย พนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จัดสรรงบประมาณ รายจ่าย พนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จัดสรรงบประมาณ รายจ่าย พนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จัดสรรงบประมาณ รายจ่าย พนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จัดสรรงบประมาณ รายจ่าย พนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ครูอัพเดตดอทคอม ขอจอบคุณที่มาข้อมูลจาก สพฐ.