จัดสรรงบประมาณ ค่าตอบแทนจ้างพนักงานราชการ จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบบุคลากร และงบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างพนักงานราชการ (ครั้งที่ 3)

1833

จัดสรรงบประมาณ ค่าตอบแทนจ้างพนักงานราชการ จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบบุคลากร และงบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างพนักงานราชการ (ครั้งที่ 3)

Advertisement

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ให้แก่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับพนักงานราชการที่ปฏิบัติงาน ในพื้นที่พิเศษ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ๕ อําเภอในจังหวัดสงขลา (ครั้งที่ ๒) และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ได้แจ้งปรับตําแหน่งลูกจ้างประจําปรับเป็นพนักงานราชการ กรณีลูกจ้างประจําที่มิใช่ลักษณะงานจ้างเหมาบริการ เกษียณอายุราชการและว่างลงโดยเหตุอื่น เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ดาวน์โหลดหนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนจ้างพนักงานราชการ ที่นี่

ดาวน์โหลดบัญชีจัดสรรงบประมาณ สพป. ที่นี่

ดาวน์โหลดบัญชีจัดสรรงบประมาณ สพม. ที่นี่

จัดสรรงบประมาณ ค่าตอบแทนจ้างพนักงานราชการ จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบบุคลากร และงบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างพนักงานราชการ (ครั้งที่ 3)

ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติราชการ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีประสิทธิภาพ ไม่เกิดผลกระทบในการปฏิบัติราชการ และเบิกจ่ายงบประมาณ สําหรับเป็นค่าตอบแทนของพนักงานราชการได้อย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามมาตรการ บริหารจัดการกําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) จึงได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๓) ให้กับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และจัดสรรให้แก่ลูกจ้างประจําปรับเป็น พนักงานราชการ จากแผนงานบุคลากรภาครัฐ ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบบุคลากร และงบดําเนินงาน เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างพนักงานราชการ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสําคัญ

ดาวน์โหลดหนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนจ้างพนักงานราชการ ที่นี่

Advertisement

ดาวน์โหลดบัญชีจัดสรรงบประมาณ สพป. ที่นี่

ดาวน์โหลดบัญชีจัดสรรงบประมาณ สพม. ที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม

แนวทางการปฏิบัติตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณีการลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูล

ลงทะเบียน ไกล่เกลี่ย หนี้ กยศ. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเข้าร่วมจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน (ต่างจังหวัด)

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/