จำนวนนักเรียนต่อห้อง ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 สพฐ.

250

จำนวนนักเรียนต่อห้อง ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 สพฐ.

จำนวนนักเรียนต่อห้อง ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 สพฐ.

advertisement

จำนวนนักเรียนต่อห้อง ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 สพฐ.
จำนวน นักเรียนต่อห้อง ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 สพฐ.

ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 สพฐ. จํานวนนักเรียนต่อห้องห้องละไม่เกิน 40 คน นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 สพฐ. อ่านเพิ่มเติมที่นี่
4.1 โรงเรียนที่จัดการศึกษาสําหรับเด็กปกติ หรือจัดการศึกษาสําหรับผู้ด้อยโอกาส
4.1.1 ให้โรงเรียนรับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา ห้องละไม่เกิน 30 คน
4.1.2 ให้โรงเรียนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องละไม่เกิน 40 คน
4.1.3 ให้โรงเรียนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องละไม่เกิน 40 คน
4.2 โรงเรียนที่จัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ ให้รับนักเรียนพิการห้องละไม่เกิน 10 คน
4.3 โรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ ให้มีจํานวนนักเรียนต่อห้อง เป็นไปตามประกาศการจัดตั้งโรงเรียน และที่ได้รับอนุมัติให้เปิดเรียน
4.4 โรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษให้มีจํานวนนักเรียนต่อห้องเป็นไปตามประกาศ ขอเปิดห้องเรียนพิเศษที่ได้รับอนุมัติให้เปิดเรียน
ทั้งนี้ ในส่วนของข้อ 4.1.3 การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 กําหนดห้องละไม่เกิน 40 คน โดยไม่ให้เพิ่มจํานวนนักเรียนต่อห้อง เพื่อให้เป็นไปตาม ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ที่ได้ประกาศไว้แล้ว

advertisement

จำนวนนักเรียนต่อห้อง ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 สพฐ.
จำนวน นักเรียนต่อห้อง ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 สพฐ.
จำนวนนักเรียนต่อห้อง ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 สพฐ.
จำนวนนักเรียน ต่อห้อง ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 สพฐ.

ขอบคุณเนื้อหาจาก สพฐ.

advertisement

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ปฏิทินการรับนักเรียน 2566 นโยบายการรับนักเรียน และ ปฏิทินการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 สังกัด สพฐ.