จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ ของ ศธ.

382


รมว.ศึกษาธิการ ได้ย้ำใน
3 เรื่องในการประชุมองค์กรหลัก 30
ธ.ค.2558 คือ


1) การสร้างคนให้มีวินัย คุณธรรม รู้หน้าที่
2) การดำเนินการขององค์กรหลักและหน่วยงาน
ให้สอดคล้องกับจุดเน้น
6
ยุทธศาสตร์ของ ศธ.
คือ ครู,
หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน,
การทดสอบ/การประเมิน/การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา,
การบริหารจัดการ, ICT เพื่อการศึกษา และ
การผลิตกำลังคนและงานวิจัยที่ตรงกับความต้องการของประเทศ
3) งบประมาณ
ซึ่งจะต้องให้เกิดการบูรณาการและเชื่อมโยง เช่น
เรื่อง ICT เพื่อการศึกษา จะต้องมาพิจารณาบูรณาการทั้งด้านโครงข่าย
เนื้อหา และฐานข้อมูล

ที่มา ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 30 ธันวาคม 2558