จุดเปลี่ยน การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 มีอะไรบ้าง

10538
สมศ.รอบ4
สมศ.รอบ4

จุดเปลี่ยนการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 มีอะไรบ้าง จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับการประเมินคุณภาพการศึกษาได้ในรูปแบบไหนบ้าง แต่ละข้อมีรายละเอียดอย่างไร วันนี้ #สมศ จะมาบอกให้ทุกท่านทราบ
.
1. ลดภาระเอกสาร
2. เพิ่มเทคโนโลยี
3. เชื่อมโยง สอดคล้อง ประกันคุณภาพภายใน
4. ลดจำนวนการประเมิน (1 IQA + 1 EQA)
5. การประเมินเชิงคุณภาพ
6. Expert judgment
7. การวิเคราะห์ตามบริบท
8. ประเมินเพื่อ “พัฒนา” ไม่ใช่ประเมินเพื่อรับรองหรือไม่รับรอง
9. การวิเคราะห์โดย 3P
10. จำนวนวันประเมิน

สมศ. เริ่มให้สถานศึกษาส่งรายงานการประเมินตนเองเป็นไฟล์ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด และจะมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่าง สมศ. และหน่วยงานต้นสังกัดผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาลดภาระเอกสารในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษา

 

เพิ่มเทคโนโลยี ด้วยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เรียกว่า “Automated QA (AQA)” เข้ามาใช้ เพื่อให้

1. ใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูล

2. ประมวลผลข้อมูลการประเมินคุณภาพได้หลากหลายมิติ อาทิ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกทั้งในลักษณะรายแห่ง จังหวัด ภูมิภาค และระดับประเทศ

3. แสดงผลจุดเด่นในภาพรวมของสถานศึกษาทั้งประเทศในรายด้าน

4. ให้สถานศึกษาใช้ระบบสารสนเทศเพื่อลดภาระด้านการส่งเอกสารรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ส่งผลให้การดำเนินงานของ สมศ. มีความรวดเร็วสามารถสะท้อนผลการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานผลต่อรัฐบาลเพื่อนำไปใช้ประกอบการกำหนดนโยบายด้านการศึกษาของประเทศไทยได้อย่างแท้จริง

 

การประเมินคุณภาพภายนอกเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด ที่คำนึงถึงบริบทของสถานศึกษา และเป็นไปตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ

 

 

ลดจำนวนการประเมินด้วย 1 IQA + 1 EQA

การประกันคุณภาพภายใน (Internal Quality Assurance) หรือ IQA เป็นการประกันคุณภาพการศึกษาโดยสถานศึกษาเอง ตามมาตรฐานที่ประกาศจากหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งบริบทของสถานศึกษาจะมีความต่างกันในเรื่องปัจจัยนำเข้า (Input) เช่น เด็ก เครื่องมือ สิ่งสนับสนุนต่างๆ กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Output)
ซึ่งสถานศึกษาจะทำการประเมินตนเองทุกสิ้นปี และส่งต่อให้มีการประเมินคุณภาพภายนอก (External Quality Assessment) หรือ EQA เป็นการดำเนินการโดยหน่วยงานอิสระ ซึ่งในประเทศไทยคือ สมศ. ที่ได้ดำเนินการพัฒนามาตรฐาน เกณฑ์วิธีการประเมิน เพื่อทำการประเมินผลคุณภาพของสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท

สมศ. ย้ำประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่เป็นการประเมินแนวใหม่ ใช้เทคโนโลยีลดภาระเอกสาร สถานศึกษาออกแบบตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพภายในเองภายใต้บริบทสถานศึกษา แก้ปัญหาใช้มาตรฐานเดียววัดทั้งประเทศ (One Size Fit All) ลดกังวลความเหลื่อมล้ำ สร้างจุดเปลี่ยน มุ่งประเมินเชิงคุณภาพ สร้างความเข้าใจกับสถานศึกษา ไม่เตรียมเอกสารเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก พลิกบทบาทผู้ประเมินเป็น Expert Judgment วิเคราะห์ผลแบบองค์รวม เชื่อมโยงประกันภายในและมาตรฐานการศึกษาชาติ ไม่ตัดสินผล “รับรอง-ไม่รับรอง” แต่เป็นการประเมินเพื่อพัฒนาพร้อมชูวิสัยทัศน์ 7 ข้อ ขับเคลื่อนการประเมินฯ รอบสี่ให้เป็นที่ยอมรับ

 

นอกจากเพิ่มประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือและความรวดเร็ว โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการประเมินคุณภาพภายนอกและเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานต้นสังกัด การประเมินเป็น Peer Review ตามองค์ประกอบคณะผู้ประเมินที่มีความเชี่ยวชาญ (Expert Judgment) อีกด้วย

 

 

สมศ. มีการพัฒนาระบบวิเคราะห์การจัดคณะผู้ประเมินให้เหมาะสมกับสถานศึกษา ด้วยกระบวนการ Alteryx Data Analytics ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยในการวิเคราะห์และประมวลผลในรูปแบบ Visualizations จากฐานข้อมูลผู้ประเมินภายนอก ในการจัดคณะประเมินให้มีความเหมาะสมและมีความรู้และประสบการณ์ตรง สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาที่จะต้องประเมิน และจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือผู้มีประสบการณ์การทำงานและประสบการณ์การประเมิน รวมถึงความสามารถและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

สมศ. มุ่งเน้นการประเมินเพื่อพัฒนา โดยยึด 5 วัตถุประสงค์หลักไว้ดังนี้
1. มุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไม่จับผิดหรือให้โทษ

2. ยึดหลักความเที่ยงตรง โปร่งใส มีร่องรอยหลักฐานตามสภาพจริง และมีความรับผิดชอบตรวจสอบได้

3. มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุ่งหมายหลัก และหลักการศึกษาของชาติ โดยให้มีเอกภาพเชิงนโยบาย แต่มีความหลากหลายในทางปฏิบัติ

4. มุ่งเสริมและประสานงานในลักษณะกัลยาณมิตร

5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพและพัฒนาการจัดการศึกษาจากทุกฝ่าย

สมศ. ได้มีการยึดหลักการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนในการประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา

 

 

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ กำหนดให้มีการวิเคราะห์ SAR (Pre-Analysis) โดยดูว่า SAR ของสถานศึกษามีความครบถ้วน ในประเด็นความเป็นระบบ/เหมาะสมเป็นไปได้ เชื่อถือได้ มากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ การกำหนดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษามีรูปแบบ ดังนี้

1. Non visit ไม่ลงพื้นที่
2. Patial visit ลงพื้นที่ 1-2 วัน
3. Full visit ลงพื้นที่ 3 วัน

*การกำหนดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมขึ้นอยู่กับรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา

 

สามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรม ของ สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้ทางFacebook: www.facebook.com/onesqa
Line: http://line.me/ti/p/%40onesqa
Website: www.onesqa.or.th
YouTube: www.youtube.com/user/onesqaIT