จ่อชงบอร์ด ช.พ.ค.ปรับเงื่อนไขปล่อยกู้-แจงตัวเลขคนเสียชีวิตยันไม่เคยเบี้ยวจ่ายเงิน

560

“พินิจศักดิ์” เตรียมหารือบอร์ดบริหาร
ช.พ.ค.ปรับเงื่อนไขกู้ ช.พ.ค.หลังผู้กู้ร้องได้รับความไม่เป็นธรรม
พร้อมขอให้ คปภ.เคาะเพดานวงเงินประกันแต่ละประเภท เพื่อนำเข้าเสนอในบอร์ด
ก่อนไปเจรจาต่อกับธนาคาร รวมทั้งเสนอบอร์ด ช.พ.ค.ปรับลดหักค่าบริหารจัดการ
4% เหลือ 3.5% เพื่อให้ทายาทหรือผู้รับประโยชน์มีเงินมากขึ้น
ยันที่ผ่านมาไม่เคยมีใครไม่ได้รับเงินวันนี้ (11 มิ.ย.) นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (เลขาธิการ สกสค.)
กล่าวถึงกรณีผู้กู้เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ช.พ.ค.) เรียกร้องว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการกู้ยืมเงิน
ช.พ.ค.ที่มีเงื่อนไขให้ทำประกันโดยเก็บล่วงหน้า 9
ปีโดยกังวลว่าหากเสียชีวิตทายาทอาจจะไม่ได้รับผลประโยชน์ ว่า
ในการบริหารจัดการเงิน ช.พ.ค.นั้น
ตามปกติได้มีการกำหนดรอบระยะเวลาการรับแจ้งสมาชิกเสียชีวิตทุกเดือน
ซึ่งในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่ 21 พ.ย.2557-20 พ.ค.2558
มีสมาชิก ช.พ.ค.เสียชีวิตจำนวน 3,207 คน เฉลี่ยเดือนละ 400-600 คน
โดยทายาทจะได้รับเงินเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 994 แสนบาทต่อคน
ซึ่งจากจำนวนดังกล่าวจะต้องถูกหักไว้เป็นค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 4
ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจและองค์กรวิชาชีพซึ่งเป็นนติบุคคลที่อยู่ภายใต้กำกับของรัฐ พ.ศ.
2547 ในกิจการต่าง ๆ อาทิ ค่าบริหารจัดการ
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการต่างทั้งในส่วนกลางและสำนักงาน
สกสค.จังหวัด ค่าผ้าไตร พวงหรีด เป็นต้น
ที่เหลือก็จะนำมาคำนวณเพื่อจ่ายให้แก่ทายาทของผู้เสียชีวิต“ในการจ่ายเงินให้ทายาทจะแบ่งเป็นสองงวด โดยงวดแรกจะจ่ายทันที 2
แสนบาทสำหรับเป็นค่าบริหารจัดการศพของสมาชิกที่เสียชีวิต
ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 7 แสนบาทจะจ่ายในงวดถัดไปภายในระยะเวลา 30
วันนับแต่การประกาศรายชื่อตามรอบระยะเวลาการแจ้งถึงแก่กรรม
ซึ่งกำหนดให้ประกาศรายชื่อในวันที่ 25 ของทุกเดือนที่สำนักงาน
สกสค.จังหวัดและขึ้นไว้บนเว็บไซต์ สกสค. www.otep.go.th เพราะฉะนั้น
กรณีร้องเรียนว่าไม่มีการประกาศรายชื่ออาจเพราะผู้ร้องเรียนไม่เคยเปิดเข้า
ไปดู อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านไม่เคยมีทายาทคนใดที่ไม่ได้รับเงินหลังสมาชิก
ช.พ.ค.เสียชีวิต แต่จะมีปัญหาล่าช้าบ้างในกรณีต่างๆ อาทิ มีการร้องคัดค้าน
กรณีสมาชิกเสียชีวิตด้วยการฆาตกรรม เป็นต้น
ซึ่งกรณีเหล่านี้หากกระบวนการตรวจสอบเรียบร้อย
ช.พ.ค.ก็จะจ่ายเงินให้ต่อไป”นายพินิจศักดิ์ กล่าวปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ สกสค.กล่าวต่อว่า ส่วนกรณี
ที่มีผู้ร้องเรียนโดยขอให้ตรวจสอบการกู้เงิน ช.พ.ค. ของ ธนาคารออมสิน
และบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ที่รับทำประกันสินเชื่อกลุ่มครูที่กู้เงิน ทำประกันภัยโดยไม่มีกรมธรรม์
การหักค่าเบี้ยประกันภัยในครั้งเดียวเป็นระยะเวลาถึง 9 ปี
นั้นเมื่อเร็วๆนี้ ตนได้เชิญบ.ทิพยประกันภัยฯ มาให้ข้อมูล
และเชิญสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการรประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.)มาหารือได้รับคำอธิบายว่า เนื่องจากผู้รับผลประโยชน์คือธนาคารออมสิน
ในฐานะเป็นเจ้าของเงินกู้จึงต้องสร้างหลักประกัน และมีข้อเสนอให้ทำประกัน
แต่เพราะการทำประกันชีวิตจะเสียค่าประกันสูง
จึงได้มีข้อเสนอให้ทำเป็นโครงการพิเศษเป็นประกันอุบัติเหตุ สุขภาพ
และสินเชื่อ โดยเก็บล่วงหน้า 9
ปีเพราะมีความครอบคลุมและเสียเบี้ยประกันน้อยกว่าทายาทไม่ต้องรับภาระหนี้
แต่เมื่อมีผู้ร้องเรียนว่าเบี้ยประกันมีวงเงินสูงเกินไป
ก็อาจจะต้องมาหารือว่าควรต้องมีการปรับเงื่อนไขหลักเกณฑ์การปลอยกู้หรือไม่
ทั้งนี้ ตนได้ขอให้
คปภ.ช่วยไปกำหนดเพดานการเก็บเงินประกันแต่ละประเภทว่าควรอยู่ที่เท่าใดเพราะ
แต่ละประเภทเก็บไม่เท่ากัน ทั้งประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ
ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ รวมถึงประกันอุบัติเหตุ สุขภาพ และสินเชื่ออย่างไรก็ตาม ในการประชุมคณะกรรมการ ช.พ.ค.ในวันที่ 17
มิ.ย.นี้จะเสนอให้ที่ประชุมรับทราบในเรื่องดังกล่าว
และนำเสนอให้ปรับเงื่อนไขการปล่อยกู้ด้วยโดยจะนำรายละเอียดที่ขอให้
คปภ.จัดทำเข้าหารือ จากนั้น
จะต้องหารือร่วมกับธนาคารออมสินถึงความเป็นไปได้ว่าดำเนินการตามบอร์ดได้
หรือไม่ เพราะมองว่าในส่วนของผู้กู้รายใหม่น่าจะมีโอกาสได้เลือก
ซึ่งปัจจุบันมียื่นขอมาแล้วประมาณ 1,000 คน
รวมทั้งจะเสนอให้มีมาตรการดำเนินการกับผู้ที่ผิดนัดชำระหนี้
เพราะเวลานี้ยอดชำระน้อยกว่ายอดค้างชำระ
เพราะเข้าใจมีการสื่อสารอย่างไม่ถูกต้องว่าไม่ต้องนำเงินมาชำระหนี้
เพราะสกสค.
ได้รับเงินคืนจากธนาคารออมสินส่วนหนึ่งและมีเงินสำรองจ่ายแทนอยู่แล้วทั้ง
ที่เงินจำนวนนี้ต้องใช้ในการบริหารจัดการต่างๆ
ขณะเดียวกันจะหารือปรับลดค่าบริหารจัดการ 4% ที่หักจากเงินช.พ.ค.ให้เหลือ
3.5% เพื่อทายาทหรือผู้รับผลประโยชน์ได้รับเงินช.พ.ค มากขึ้น 

 

ขอขอบคุณ : ASTVผู้จัดการออนไลน์