กรมบัญชีกลาง ขอปรับเปลี่ยน กำหนดวันจ่ายเงินเดือน ธันวาคม 2562

4197

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีเรื่องเกี่ยวกับ การจ่ายเงินเดือนของเดือนธันวาคม 2562
มาฝากคุณครูทุกท่านค่ะ

กรมบัญชีกลาง ขอปรับเปลี่ยน กำหนดวันจ่ายเงินเดือน ธันวาคม 2562
กรมบัญชีกลาง ขอปรับเปลี่ยน กำหนดวันจ่ายเงินเดือน ธันวาคม 2562

โดยเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือแจ้ง เรื่อง ขอปรับเปลี่ยนกำหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน ซึ่งเดือน ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดนี้

เรื่อง ขอปรับเปลี่ยนกําหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสําหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กําหนดจ่ายสิ้นเดือน 

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี เลขาธิการ ผู้อํานวยการ อธิการบดี ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด

หัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ หัวหน้าหน่วยงานอิสระตามกฎหมายเฉพาะ อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๒.๔/ว ๕๔๗ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางกําหนดวันดําเนินการและวันมีผลเข้าบัญชีสําหรับงบบุคลากรฯ จํานวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้แจ้งกําหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสําหรับงบบุคลากร และเงินอื่นที่กําหนดจ่ายสิ้นเดือน (Ko) ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็น แนวทางในการสั่งจ่ายเงินตามระยะเวลาที่กําหนด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลาง ขอเรียนว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ กําหนดให้ วันจันทร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษอีก ๑ วัน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงขอปรับเปลี่ยนกําหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสําหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กําหนดจ่ายสิ้นเดือน (Ko) เดือนธันวาคม จากเดิมวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด ข้อมูลได้จากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ “ภารกิจควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ-บริการข้อมูล กฎหมายระเบียบ และหนังสือเวียน” รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพรชัย หาญยืนยงสกุล) 

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผลการใช้จ่ายเงินภาครัฐ 

โทร. ๐-๒๑๒๗-๒๓๒๐ โทรสาร ๐-๒๑๒๗-๗๑๕๒

จากหนังสือฉบับนี้คุณครูจะได้รับเงินเดือนในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 นะคะ ซึ่งจะเร็วขึ้นจากกำหนดการเดิม 1 วันค่ะ ขอให้คุณครูมีความสุขกับวันเงินเดือนออกนะคะ

กรมบัญชีกลาง ขอปรับเปลี่ยน กำหนดวันจ่ายเงินเดือน ธันวาคม 2562
กรมบัญชีกลาง ขอปรับเปลี่ยน กำหนดวันจ่ายเงินเดือน ธันวาคม 2562
กรมบัญชีกลาง ขอปรับเปลี่ยน กำหนดวันจ่ายเงินเดือน ธันวาคม 2562
กรมบัญชีกลาง ขอปรับเปลี่ยน กำหนดวันจ่ายเงินเดือน ธันวาคม 2562

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมบัญชีกลาง ขอปรับเปลี่ยน กำหนดวันจ่ายเงินเดือน ธันวาคม 2562

เขียนบทความโดย : ครูก้าว เพจThink Creative  : เว็บKRUKAODOTCOM
แบ่งปันสื่อเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อครูไทย