ฉบับล่าสุด !! แผนยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563-2565)  ปรับ วิสัยทัศน์ พัฒนาพลเมืองให้เข้มแข็ง

5456

 ฉบับล่าสุด !!
แผนยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563-2565)
ปรับ วิสัยทัศน์ พัฒนาพลเมืองให้เข้มแข็ง

 แผนยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563-2565)  ปรับ วิสัยทัศน์ พัฒนาพลเมืองให้เข้มแข็ง
 ฉบับล่าสุด !! แผนยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563-2565)  ปรับ วิสัยทัศน์ พัฒนาพลเมืองให้เข้มแข็ง

กระทรวงศึกษาธิการ  กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์  ในระยะ 3 ปีข้างหน้า ที่ให้น้ำหนักจากการใช้ประโยชน์จากโอกาสภายนอก เพื่อมาลดจุดอ่อนภายในกระทรวงศึกษาธิการ เน้นไปที่การวางระบบบริหารจัดการ
ให้เกิดความคล่องตัวในการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ระดับจังหวัด และระดับภาคภูมิศาสตร์ เพื่อให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

วิสัยทัศน์ “กระทรวงศึกษาธิการวางระบบเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้- ทักษะ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง”

เพิ่มเพื่อน

พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
4. เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ติดตามอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่..
เอกสารแผนยุทธศาสตร์ ศธ. (พ.ศ.2563-2565)

 

ขอขอบคุณที่มาเนื้อหา  และติดตามอ่านต่อได้ที่  ศธ.360 องศา  วันที่  8  เมษายน  2563