ฉะสมศ. เกณฑ์ประเมิน รอบสี่ไม่ผ่านศธ.

483

“ธีระเกียรติ”เดือด
สมศ.ประกาศใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ไม่ผ่าน ศธ.ชี้ผิด
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ จี้ สมศ.คิดจะชลอการประเมินรอบสี่หรือไม่

    วันนี้ (1 ต.ค.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า
ตามที่สำนักงานรับรองมาตรฐaานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
จะทำการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (ปีงบประมาณ 2559-2563)
ในรูปแบบประเมินออนไลน์ ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2559
โดยปีแรกจะประเมินสถานศึกษาทุกระดับที่เข้ารับการประเมินรอบสาม ปีงบประมาณ
2554 และสถานศึกษาทุกระดับที่อยู่ในโครงการการประเมินคุณภาพเชิงพื้นที่ 22
จังหวัด นั้น ตนอยากให้
สมศ.กลับไปทบทวนเรื่องประกาศประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่รูปแบบออนไลน์ใหม่
เพราะรูปแบบการประเมินดังกล่าวไม่ตรงกับ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ หมวด 6
ว่าด้วยเรื่องมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
ซึ่งกำหนดว่าหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่กำหนด
ในกฎกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 หมวด 3 การประกันคุณภาพภายนอก
ที่กำหนดให้สร้างสมดุลระหว่างเสรีภาพทางการศึกษา กับ จุดมุ่งหมาย
และหลักการศึกษาของชาติ โดยให้มีเอกภาพเชิงนโยบาย
ซึ่งสถานศึกษาสามารถกำหนดเป้าหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เต็มตาม
ศักยภาพของสถานศึกษาและผู้เรียน

    “ ผมเห็นว่าวิธีการประเมินของ
สมศ.ยังทำไม่ถูกหลักเกณฑ์และไม่มีความเป็นเอกภาพ การที่
สมศ.จะประกาศหลักเกณฑ์การประเมินสถานศึกษารอบสี่ดังกล่าว
จะก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทำให้ครูมีความกังวลใจ ซึ่งจนถึงขณะนี้
สมศ.ก็ยังไม่ได้เสนอหลักเกณฑ์การประเมินให้ผม หรือ รมว.ศึกษาธิการ พิจารณา
เท่ากับว่าหลักเกณฑ์นี้ยังไม่ผ่านความเห็นของของรัฐมนตรีตามที่กำหนดไว้ในกฎ
กระทรวง” รมช.ศึกษาธิการ กล่าวและว่า
ส่วนตัวตนมองว่าอาจจะต้องมีการแก้ไขกฎกระทรวงฯในเรื่องตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประเมิน เพื่อให้เกิดการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันก่อน

    ต่อข้อถามว่า จะให้ สมศ.ชะลอการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่หรือไม่
นพ.ธีระเกียรติ กล่าวว่า ตนไม่มีอำนาจไปสั่งให้ สมศ.ชะลอ หรือ
ระงับการประเมิน เพราะ สมศ.อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี
แต่โรงเรียน และนักเรียน อยู่ในการกำกับดูแลของ ศธ. ดังนั้น ในกรณีนี้
สมศ.ควรกลับไปพิจารณาว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป.“

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันพฤหัสที่ 1 ตุลาคม 2558 เวลา 15:00 น.