Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ชงคุรุสภาสอบใบอนุญาต “ครู, ผอ.รร., ผอ.เขตฯศึกษานิเทศก์”

Advertisement

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ศธ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการการคุรุสภา เปิดเผยว่า
ตามที่คณะกรรมการคุรุสภามีมติให้มีการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาตั้งแต่ปี 2557 แต่ให้ชะลอออกไปก่อน
เนื่องจากยังไม่มีความพร้อมนั้น
ตนได้วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันแล้วเห็นว่าไม่ควรเลื่อนการสอบรับใบอนุญาต
ให้นานออกไป
เพราะหน้าที่ของคุรุสภาต้องรับผิดชอบต่อการป้อนครูเข้าสู่ระบบการศึกษาด้วย
ดังนั้นเร็วๆ นี้จะเสนอคณะกรรมการคุรุสภาให้พิจารณาดำเนินการทดสอบบัณฑิตครู
ซึ่งขณะนี้ได้ตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาระบบการสอบ โดยเบื้องต้นจะมีการสอบ 3
ด้าน คือ 1.วัดความรู้ 9 มาตรฐานวิชาชีพ 2.ทักษะการสอน และ
3.สอบสัมภาษณ์เพื่อดูเจตคติในการประกอบวิชาชีพ
รวมถึงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา
และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่นก็ต้องสอบด้วย
ซึ่งได้แก่กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มผู้บริหารเขตพื้นที่ฯ
และศึกษานิเทศก์ตามลำดับ

เพิ่มเพื่อน

“ในช่วงต้นปี 2559 คุรุสภาได้มีมติให้ชะลอการสอบรับใบอนุญาตออกไปจนถึงปี
2562
แต่เมื่อมาวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันแล้วคงให้เลื่อนออกไปนานขนาดนั้นไม่
ได้ ทั้งนี้ใจผมอยากให้เริ่มทดสอบตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป
ซึ่งเท่ากับว่านักศึกษาหลักสูตรครู 5 ปีที่เข้าเรียนในปีการศึกษา 2557
จะต้องสอบเป็นรุ่นแรก โดยเริ่มสอบกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4” นายชัยยศกล่าว

Advertisement

Advertisement

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เดิมบัณฑิตครูจะได้รับใบอนุญาตจากคุรุสภาอัตโนมัติ โดยไม่ต้องสอบ

ที่มา : มติชน

You might also like