ชงสอบโอเน็ตตัดวิชาสังคมออก

534
“ชัยพฤกษ์” เผยที่ประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของ ศธ.แนะตัดวิชาสังคมศึกษาออกจากการสอบโอเน็ต เหตุเนื้อหาวิชาแตกต่างกันไปตามบริบทและวัฒนธรรมของพื้นที่ เร่งทำบันทึกแจ้งสทศ.รับทราบ
วันนี้(19ธ.ค.)ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับของ ศธ. เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้มีการหารือถึงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต โดยมีข้อเสนอแนะว่า ควรตัดวิชาสังคมศึกษาออกจากการสอบโอเน็ต เนื่องจากวิชาสังคมศึกษามีเนื้อหาวิชาและการจัดการเรียนการสอนหลายส่วนที่แตกต่างกันไปตามบริบทและวัฒนธรรมของพื้นที่ จึงไม่ควรใช้เป็นข้อสอบกลาง แต่ควรประเมินในระดับห้องเรียน ระดับโรงเรียนเท่านั้น และถ้าต้องการเห็นภาพรวมคุณภาพวิชาสังคมศึกษาของประเทศว่าเป็นอย่างไร ก็ทำได้โดยใช้แนวทางการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาด้วยวิธีประเมินโดยการทำวิจัยแบบสุ่มอย่างมีระบบ ไม่ต้องสอบเด็กทุกคน เหมือนที่กรมวิชาการในอดีตที่เคยดำเนินการ ซึ่งก็สามารถอธิบายคุณภาพของเด็กไทยในแต่ระดับชั้นได้
ปลัด ศธ.กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือถึงการออกข้อสอบโอเน็ตวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ว่าการออกข้อสอบต้องยึดหลักสูตรเป็นฐาน ซึ่ง นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ. ได้มอบให้แต่งตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) โดยตนจะทำบันทึกข้อเสนอแนะดังกล่าวแจ้งไปยัง สทศ.ต่อไป
“จะตัดวิชาสังคมศึกษาออกจากการสอบโอเน็ตหรือไม่นั้น อยู่ที่การพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากตัดวิชาสังคมศึกษาออก ก็จะเหลือวิชาที่นักเรียนต้องสอบโอเน็ตเพียง 4 วิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ส่วนการนำผลคะแนนโอเน็ตไปใช้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ.”ดร.ชัยพฤกษ์กล่าว….