Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ชมรมครูภูธรแห่งประเทศไทย (ค.ภ.ธ.) ออกแถลงการณ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทบทวนร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ชี้ในอนาคตครูอาจ ไม่ได้รับ เงินวิทยฐานะ

Advertisement

เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ชมรมครูภูธรแห่งประเทศไทย (ค.ภ.ธ.) ได้ออกแถลงการณ์เสนอให้ผู้เกี่ยวข้องทบทวนร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

เพิ่มเพื่อน

แถลงการณ์ชมรมครูภูธรแห่งประเทศไทย (ค.ภ.ธ.)

Advertisement

ฉบับที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่อง เสนอให้ผู้เกี่ยวข้องทบทวนร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้เผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. ตามที่คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาเสนอ และปรากฏว่ามีครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวนมากแสดงความไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายดังกล่าวในบางประเด็นนั้น ชมรมครูภูธรแห่งประเทศไทย ได้ศึกษาร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวและมีมติดังนี้

๑. การเปลี่ยนชื่อเรียกตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา เป็นครูใหญ่ตามร่างในมาตรา ๔ เป็นคําที่ ไม่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ ซึ่งต้องมีการบริหารสถานศึกษาในภาพรวม มีหน้าที่ในการอํานวยการทุกด้าน ในการบริหารจัดการในสถานศึกษา ดังจะเห็นได้จากข้อความในร่างมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๖ มาตรา ๖๘ วรรคสองเป็นต้น และคําว่าผู้อํานวยการนั้นเป็นความเหมาะสม มีลักษณะความเป็นสากล ดังเช่น ผู้อํานวยการโรงพยาบาล หากเปลี่ยนเป็นหมอใหญ่ เพราะเพียงเป็นการกระตุ้นให้หมอตระหนักในวิชาชีพ โดยไม่มีผลวิจัยรองรับ ดังเช่นในอดีตก็ไม่พบว่าการใช้คําว่าครูใหญ่จะส่งผลให้ประสิทธิภาพหรือความตระหนัก ในวิชาชีพสูงขึ้นหรือต่ําลงแต่อย่างไร หากมีการเปลี่ยนแปลง คงไม่เหมาะสมในสภาพปัจจุบัน อันทําให้ วิชาชีพครูรู้สึกถูกลดทอนความสําคัญ ขาดขวัญและกําลังใจในการประกอบวิชาชีพ ประเทศชาติสูญเสีย งบประมาณในการเปลี่ยนแปลงชื่อตําแหน่งอีกมากมาย

๒. การเปลี่ยนจากการใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูไปเป็นใบรับรองความเป็นครู เป็นการลด ความรู้สึกภาคภูมิใจในวิชาชีพ เนื่องจากคําว่าวิชาชีพครูเป็นคุณค่าที่สร้างความภาคภูมิใจในอาชีพชั้นสูง มีมาตรฐานวิชาชีพ ไม่ต่างจากการประกอบวิชาชีพชั้นสูงอื่น เช่น ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์ พยาบาล และอื่น ๆ ที่ผ่านมาครูและบุคลากรทางการศึกษาต่างมีความภาคภูมิใจในการมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็นเครื่องแสดงความมีเกียรติ การใช้คําว่าใบรับรองความเป็นครู เป็นการลดทอนคุณค่าของวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง และอาจมีการตีความทางกฎหมายในภายหน้า ส่งผลให้คนรุ่นใหม่ ที่ประสงค์ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาอาจไม่ได้รับเงินวิทยฐานะเนื่องจากอาจถูกตีความว่า ไม่ใช่วิชาชีพชั้นสูงเพราะไม่มีข้อบัญญัติเกี่ยวกับการได้รับเงินวิทยฐานะไว้เลย อันจะส่งผลให้กฎหมายฉบับอื่น ต้องตัดออกเพราะต้องออกให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติฉบับนี้ ซึ่งถือเป็นแม่แบบสูงสุดด้านการศึกษา

Advertisement

๓. ประเด็นการให้ศึกษานิเทศก์ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะส่งผลต่อการประกอบวิชาชีพ ดังกล่าว จะทําให้ไม่มีใครอยากไปทําหน้าที่เพราะถูกลดทอนความสําคัญลง จะนําไปสู่การขาดแคลนบุคลากร ทางการนิเทศการศึกษาครั้งใหญ่ในอนาคต

ชมรมครูภูธรแห่งประเทศไทย ขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการร่างกฎหมายแม่บทการศึกษาชาติ ได้ทบทวนและรับฟังความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาในประเด็นที่ได้นําเสนอ และไม่พยายาม ออกกฎหมายซึ่งลดความภาคภูมิใจในเกียรติภูมิวิชาชีพครู ทําให้คนดีคนเก่งไม่อยากมาเป็นครูเนื่องจาก เกียรติภูมิครูถูกลิดรอนไป อันอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาของชาติในอนาคต

จึงแถลงการณ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ชมรมครูภูธรแห่งประเทศไทย

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

You might also like