ชมรมครูฯ สนับสนุน ผู้ยื่นหนังสือ ให้มีการทบทวน เบี้ยประกัน เงินกู้ ช.พ.ค.

1415

ชมรมครูสังกัดกรุงเทพมหานครออนไลน์

8 พฤศจิกายน 2562

แถลงเรื่อง สนับสนุนผู้ยื่นหนังสือให้มีการทบทวนเบี้ยประกันเงินกู้ ช.พ.ค.

ตามภาพข่าวที่มีการยื่นเรื่องขอให้มีการทบทวนการขึ้นเบี้ยประกันเงินกู้ ช.พ.ค.นั้น ทางชมรมครูสังกัดกรุงเทพมหานครออนไลน์ ขอสนับสนุนให้มีการทบทวนโดยขอให้ลดลงจากที่ปรากฏเป็นข่าวและลดลงจากเดิมเนื่องจากมีเหตุผล ใน 4 ประการ ดังนี้

1) ครูมีความลำบากเดือดร้อนจากการที่ได้จ่ายเบี้ยประกันรวมจ่ายครั้งเดียวเป็นจำนวน 9 ปีมาแล้ว

2) ครูได้เคยขอให้ลดดอกเบี้ยเงินกู้ ช.พ.ค.มาแล้ว สะท้อนได้ว่าครูมีความเดือดร้อน

3) อาชีพข้าราชการครูนั้นเป็นอาชีพที่ไม่เสี่ยงหากนำไปพิจารณาในหลักการของการคิดเบี้ยประกัน แม้จะอายุเพิ่มขึ้น แต่ขอให้พิจารณาว่าครูเป็นลูกค้าชั้นดีของโครงการเงินกู้ โดยแม้จะเดือดร้อนแต่ส่วนใหญ่ไม่ผิดชำระนัด

4) สกสค.ควรทำหน้าที่รักษาประโยชน์ของครู เพราะที่ผ่านมาท่านเสมือนมีฐานะเป็นผู้ทำการแทนในส่วนของการทำสัญญาและการเจรจาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.

จึงแถลงมาเพื่อสนับสนุนผู้ยื่นหนังสือและขอให้ สกสค.พิจารณาในการดำเนินการเจรจาต่อรองกับธนาคารเพื่อขอให้ลดเบี้ยประกันเงินกู้ลง โดยลดลงจากที่ปรากฏเป็นข่าวและลดลงจากเดิม

ไกรทอง กล้าแข็ง

ประธานชมรมครูสังกัดกรุงเทพมหานครออนไลน์

ที่มา : ชมรมครูสังกัดกรุงเทพมหานครออนไลน์