ชักซ้อมความเข้าใจแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในสถานการณ์ การแพ่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVD-19) ระลอกใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

1149
ชักซ้อมความเข้าใจแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในสถานการณ์ การแพ่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVD-19) ระลอกใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ชักซ้อมความเข้าใจแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในสถานการณ์ การแพ่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVD-19) ระลอกใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ชักซ้อมความเข้าใจแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในสถานการณ์
การแพ่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVD-19) ระลอกใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในสถานการณ์
การแพ่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVD-19) ระลอกใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
อ้างถึง ประกาศกระทรวงศึกษริการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๔

เพิ่มเพื่อน

ตามประกาศที่อ้างถึง เนื่องจกสถานกาณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVD-19) ระลอกใหม่ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด ๑๙ (ศบค.) กำหนด ทำให้กระทรวงศึกษาธิการ. ตระหนักถึความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน นักศึกษา จึงให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบุ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิศษ ตั้งแต่วัน ๔ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ และระหว่างปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษให้ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนดแนวทางจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ความแจ้งแล้ว นั้น

การดำเนินการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในสถานการณ์
โควิด-๑๙ ระลอกใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับเสียงสะท้อนถึงความกังวลของ
ผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนผ่านออนไล หรือรูปแบบอื่น ๆ ที่ไม่สามารถเรียนปกติในชั้นเรียนได้
เกรงว่านักเรียนจะเรียนได้ไม่เต็มที่ อาจส่ผลถึงการสอบในระดับต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อเป็นการสื่อสาร
สร้างความข้าใจให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนิการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานจึงขอซักซ้อมความข้าใจแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในสถานการณ์
การแพระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVD- 19) ระลอกใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียน และระดับสถานศึกษาเป็นอำนาจหน้าที่ของสถานศึกษาในการ. ประเมินเพื่พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน และตัดสินผลการเรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

๒. การตัดสินผลการเรียนรายวิชา ให้นำคแนนระหว่างเรียนรวมกับคะแนนปลายปี/ปลายภาค ตามสัดส่วนที่สถานศึกษากำหนด
 ๒.๑ คะแนนระหว่างเรียนหรือคะแนนกลางภาค
กรณีสถานการณ์ควิด-๑๙ ยัไม่คลี่คลาย และยังต้องเรียนผ่านออนไลน์ หรือรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่เรียนปกติในชั้นเรียน สถานศึกษาสามารถพิจารณาจากใบงานที่มอบหมายให้นักเรียนการสังเกตพฤติกรมขณะจัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์  การตอบคำถาม การพูดคุย การเสนองาน ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น คลิปวิดีโอ ไลน์ เฟซบุ๊ เป็นต้น เพื่อบรรลุตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
๒.๒ คะแนนปลายปี/ปลายภาค
กรณีสถานการณ์โควิด-๑๙ ยังไคลี่คลาย และยังต้องเรียนผ่านออนไลน์ หรือรูปแบบ
อื่น ๆ ที่ไม่ใช่เรียนปกติในชั้นเรียน สถานศึกษไม่จำเป็นต้องใช้คะแนนจากการสอบโดยข้อสอบเพียงอย่างเดียว
อาจพิจรณาจกผลงาน/ชิ้นงาน แฟ้มสะสมงาน การสอบปากเปล่าทางไลน์ ชุม หรืออื่น ๆ ได้ ตามความ
เหมาะสมและบริบทของสถานศึกษา แต่ต้องคำนึงถึงคุณภาพของนักเรียนเป็นสำคัญ

๓. การเลื่อนชั้น
๓.๑ ระดับประถมศึกษา นักเรียนยังต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีเวลาเรียนรู้เพียงพอต่อการพัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่กำหนดในมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน และเป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
๓.๒ ระดับมัธมศึกษา เป็นไปตามกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด และแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑กรณีสถานการณ์โควิด-ด๙ ยังไคลี่คลาย และยังต้องเรียนผ่านออนไลน์ หรือรูปแบบอื่น ๆที่ไม่ใช่เรียนปกติในชั้นเรียน สถานศึกษาสามารถกำหนดแนวทางการนับเวลาเรียนการจัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์หรือรูปแบบอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เรียนปกติในชั้นเรียน หรืนับเวลาที่นักเรียนใช้ในการทำผลงาน/ ชิ้นงานตามที่ครูมอบหมาย และให้สถานศึษาดำเนินการตามแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย และการอนุมัติการจบการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓

๔. การกำหนดวันสอบปลายภาค/ปลายปี ให้เป็นไปตามความเหมาะสมและบริบทของแต่ละสถานศึกษา
๕. วันสิ้นสุดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ยังคงเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ คือ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ กรณีสถานศึกษาดำเนินการวัดและประเมินผลยังไม่เสร็จสิ้น
และอนุมัติการจบการศึกษาในรุ่นปกติไม่ทันตามกำหนดเวลา (๙ เมษายน ๒๕๖๔) สถานศึกษาสามารถ
พิจารณาอนุมัติกรจบการศึกษได้ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ คำนึงถึงประโยชน์ของนักเรียน
เป็นสำคัญ

ชักซ้อมความเข้าใจแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในสถานการณ์ การแพ่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVD-19) ระลอกใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ชักซ้อมความเข้าใจแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในสถานการณ์ การแพ่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVD-19) ระลอกใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ชักซ้อมความเข้าใจแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในสถานการณ์ การแพ่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVD-19) ระลอกใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ชักซ้อมความเข้าใจแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในสถานการณ์ การแพ่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVD-19) ระลอกใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา