ชี้ครูยุคใหม่ ต้องไม่สอนเด็กแค่ 8 วิชา

509

“กฤษณพงศ์” จี้หาคำตอบทำไมครูได้ดี แต่เด็กไม่ได้ดี
ชี้ครูยุคใหม่ต้องมองโลกไปข้างหน้า อย่าสอนแค่ 8 กลุ่มสาระฯ
และเป็นครูเบอร์เดียว แนะทบทวนเป้าหมายการจัดการศึกษา
เตรียมผลิตครูรับสังคมสูงวัย-การลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ


วันนี้ (27 ก.ค.) ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศึกษาธิการ
กล่าวบรรยายพิเศษตอนหนึ่งเรื่อง การผลิตและพัฒนาครู กระบวนทัศน์ใหม่
วิถีใหม่ และวิธีใหม่ ในการประชุมสัมมนาเรื่อง
การเปลี่ยนแปลงการครุศึกษาสำหรับครูในอนาคต ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
ว่า ที่ผ่านมามีการยกฐานะครูให้ดีขึ้น ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม
ซึ่งสิ่งเหล่านี้น่าจะส่งผลดีต่อการเรียนการสอนสำหรับลูกศิษย์ด้วย
แต่กลับไม่เป็นเช่นนั้น จะเห็นได้ว่าในโรงเรียนต่างๆ มีครู ค.ศ.2 และ ค.ศ.3
หลายคน แต่คะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต
ของเด็กยังต่ำ
จึงเป็นความท้าทายของระบบการศึกษาไทยที่ต้องหาคำตอบให้ได้ว่าทำไมครูได้ดี
แต่เด็กไม่ได้ดี นอกจากนี้ต้องทบทวนเป้าหมายการจัดการศึกษาใหม่
ทั้งหลักสูตร วิธีการสอน การบริหาร และกระบวนการเรียนรู้
ซึ่งการเป็นครูยุคใหม่ต้องมองโลกไปข้างหน้า ต้องไม่สอนแค่ 8
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ต้องสอนให้เด็กรู้ความหมายและคุณค่าตลอดชีวิต
มองอนาคต เสริมสร้างทักษะชีวิต และเตรียมพร้อมสู่การประกอบอาชีพ

“หลังจากนี้รัฐต้องปรับบทบาทเป็นผู้สนับสนุน
กระจายอำนาจการจัดการศึกษาลงสู่พื้นที่ และมีหลักสูตรเชิงพื้นที่ให้มากขึ้น
ต้องไม่มีเสื้อเบอร์เดียว รองเท้าเบอร์เดียว
และครูเบอร์เดียวที่ต้องสอนเหมือนกันทั้งประเทศ
ซึ่งต่อไปแต่ละพื้นที่ต้องมีเป้าหมาย รูปแบบการเรียนรู้
และการวัดประเมินผลที่แตกต่างกันได้
เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่
อย่างไรก็ตามการศึกษาถือเป็นตัวสำคัญที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลง
โดยเวลานี้ไทยกำลังเปลี่ยนแปลงโดยมีการลงทุนขนาดใหญ่
ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน กายภาพ และการจัดการทรัพยากร
จึงทำให้ต้องการกำลังคนรุ่นใหม่ ส่งผลให้ต้องมีครูแบบใหม่
เพื่อผลิตคนออกไปทำงาน ขณะเดียวกันขณะนี้ไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย
ในอนาคตจะมีคนวัยทำงานมากขึ้น เด็กเกิดใหม่จะน้อยลง
ดังนั้นการผลิตครูจึงต้องเปลี่ยนไป จะไม่ใช่สำหรับคนในวัยเรียนเท่านั้น
ต้องเป็นสำหรับคนวัยทำงาน และคนสูงวัยด้วย
การเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้
จึงเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ที่เราต้องเตรียมให้พร้อม” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว.

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์