Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ชี้คุณภาพสะดุด ‘รก.ผอ.รร.ไม่กล้าชี้ขาด-ขาดการยอมรับ’

Advertisement

ส.บ.ม.ท.จี้ศธจ.ย้าย’บิ๊กร.ร.’ หลังก.ค.ศ.สั่งชะลอจนกว่าศาลพิพากษา ชี้คุณภาพสะดุด ‘รก.ผอ.ไม่กล้าชี้ขาด-ขาดการยอมรับ’

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ดร.รัชชัยย์ ศรสุวรรณ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) เปิดเผยว่า ตามที่ศาลปกครองอุบลราชธานี ได้มีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนคำพิพากษา คดีหมายเลขดำที่ บ 75/2560 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 โดยให้ทุเลาการบังคับตามข้อ 10 และข้อ 11 ของหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาเนื่องจากศาลเห็นว่า

Advertisement

ข้อ 10 ของหลักเกณฑ์ดังกล่าว เป็นการออกกฎที่น่าจะขัดต่อหลักความเสมอภาคและมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมและข้อ 11 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากข้อ 10 จึงน่าที่จะไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน และสำนักงาน ก.ค.ศ.ได้มีหนังสือแจ้งให้ชะลอการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาทั้งประเทศ เป็นผลให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ยังไม่มีคำสั่งอนุมัติแต่งตั้งโยกย้าย ผู้อำนวยการโรงเรียน 18 แห่งที่ผ่านการพิจารณาแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณา 40 แห่งนั้น

นายก ส.บ.ม.ท. กล่าวว่า เรื่องนี้มีทางออก โดยอยากเสนอให้ผู้มีอำนาจดำเนินการให้มีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาต่อไปให้เสร็จสิ้นเพราะขณะนี้โรงเรียนจำนวนมากที่ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษียณอายุราชการและโรงเรียนไม่มีรองผู้อำนวยการ จึงต้องแต่งตั้งให้คุณครูในโรงเรียนรักษาราชการแทน(รก.)ผู้อำนวยการ หลายโรงเรียนประสบปัญหาในการพัฒนาคุณภาพเพราะคุณครูผู้รักษาราชการแทนไม่กล้าตัดสินใจ ทั้งในเรื่องของคนและงบประมาณ ประกอบกับการขาดการยอมรับจากเพื่อนครูด้วยกัน

บางโรงเรียนก็เกิดจากการขาดวุฒิภาวะในทางการบริหาร แม้บางโรงเรียนจะมีรองผู้อำนวยการรักษาราชการแทน ก็เกิดปัญหาที่ไม่แตกต่างกันเนื่องจากผู้รักษาราชการแทนก็ไม่กล้าตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญคือกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนหลายแห่งหยุดชะงักลงอย่างน่าตกใจ และไม่มีใครสามารถคาดเดาได้ว่าคดีนี้จะใช้เวลานานเท่าใดจึงจะถึงที่สุด

“เรื่องนี้สามารถเดินหน้าให้มีการย้ายต่อไปเพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาไม่หยุดชะงัก ด้วยเหตุผลดังนี้ 1.กศจ.ใดมีมติในเรื่องการย้ายเสร็จสิ้นแล้วก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งทุเลา ก็เป็นหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัด(ศธจ.)ที่จะต้องมีคำสั่งให้ย้ายตามมติกศจ.โดยอาจกำหนดในคำสั่งย้ายไว้ว่าหากศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดเป็นอย่างใดก็ให้ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพราะคำสั่งของศาล มิได้ให้ยกเลิกเพิกถอนมติ กศจ. อีกทั้งไม่มีกฎหมายใดให้อำนาจ ศธจ. สามารถไม่ปฏิบัติตามมติ กศจ

ยกเว้นแต่มติดังกล่าวถูกยกเลิกเพิกถอนโดยผู้มีอำนาจ และการสั่งการให้ชะลอการย้ายที่แจ้งโดยสำนักงาน ก.ค.ศ. ก็เป็นการสั่งการกว้างๆ มิได้มีคำสั่งให้ยกเลิกเพิกถอนมติกศจ.เพราะเรื่องนี้มิได้เป็นการสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยการร้องทุกข์ การที่ศธจ. ไม่ดำเนินการให้มีคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารโรงเรียนทั้งๆ ที่ กศจ.มีมติไปแล้วนั้น สุ่มเสี่ยงที่จะถูกผู้เสียหายหรือผู้ที่คิดว่าตนเองเสียหายดำเนินคดีอาญาในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้ และหากศาลรับฟ้อง ก็จะตกเป็นผู้ต้องหาคดีอาญาทันที อีกทั้งการที่สำนักงาน ก.ค.ศ.มีหนังสือแจ้งให้ชะลอการย้ายนั้น ต้องพิจารณาให้ดีว่าผู้สั่งมีอำนาจหรือไม่ อาศัยฐานอำนาจอะไร การแจ้งดังกล่าวน่าจะเป็นเพียงแจ้งให้ทราบถึงคำสั่งศาลเท่านั้น ไม่น่าจะเป็นการแจ้งคำสั่งของ ก.ค.ศ. หรือถึงแม้ ก.ค.ศ.จะมีมติให้ชะลอการย้าย ก็ต้องพิจารณาอีกว่า ก.ค.ศ.มีอำนาจพิจารณาและสั่งการเรื่องนี้หรือไม่” ดร.รัชชัยย์ กล่าว

นายกส.บ.ม.ท. กล่าวต่อว่า และ 2.กศจ.ใดที่ยังไม่ได้พิจารณาเรื่องย้ายเลย ก็สามารถที่จะพิจารณาให้มีการแต่งตั้งโยกย้ายได้ต่อไปโดยให้ไปใช้หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว9 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2554

เนื่องจากศาลปกครองอุบลราชธานี ได้ให้ทางออกไว้ว่าผู้มีอำนาจสามารถดำเนินการย้ายโดยให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ได้ และที่สำคัญคือหลักเกณฑ์การย้ายตาม ว 24 นั้นเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ ว 9 มิได้เป็นการยกเลิกเพิกถอนหลักเกณฑ์การย้ายตาม ว 9 แต่อย่างใด กรณีดังกล่าวจึงสามารถนำหลักเกณฑ์การย้ายตาม ว 9 มาใช้ในการแก้ปัญหาได้ การปล่อยให้โรงเรียนขาดผู้นำที่มีอำนาจเต็มตามกฎหมายจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อการศึกษาของชาติบ้านเมืองเป็นอย่างยิ่ง

ขอบคุณที่มา : มติชนออนไลน์

 

You might also like