Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ชี้ต้องพัฒนาครูผู้ช่วยไร้ตั๋วก่อนบรรจุ

Advertisement

ประธาน ส.ค.ศ.ท. ชี้ต้องเยียวยาครูผู้ช่วยไร้ตั๋วครู
ไม่ใช่บรรจุเข้ารับราชการทันที
เผยกระทบความรู้สึกและไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบวิชาชีพครู
แนะต้องพัฒนาก่อนบรรจุ เตือน ก.ค.ศ.เขียนคุณสมบัติให้ชัด
อย่าให้ตีความหมายผิดได้

เพิ่มเพื่อน

วันนี้ (28 ก.ค.) ผศ.ดร.สุรวาท ทองบุ คณบดีคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ฐานะประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย
(ส.ค.ศ.ท.)กล่าวว่า
ตามที่คณะกรรมการคุรุสภามีมติออกหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอนให้แก่บุคคลไม่
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 130 คน
ตามคำขอของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.นั้น
เรื่องนี้เกิดจากความผิดพลาดของการสื่อสาร ไม่ใช่ความผิดของครูกลุ่มนี้
จึงต้องมีการเยียวยาให้ แต่ไม่ใช่เยียวยาด้วยการบรรจุเข้ารับราชการครูทันที
เพราะที่ผ่านมาผู้ที่ประกอบวิชาชีพครู
โดยเฉพาะข้าราชการครูต้องมีคุณสมบัติที่ครบถ้วน มีมาตรฐานวิชาชีพครู
และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่สมบูรณ์จึงจะสามารถบรรจุได้
ดังนั้นการเยียวยาด้วยวิธีนี้จึงกระทบกับความรู้สึก
และทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับผู้ที่ประกอบวิชาชีพครูอย่างมาก

Advertisement

Advertisement

“ส่วนตัวมองว่าวิธีเยียวยาที่ดีที่สุดคือ การชะลอการบรรจุแต่งตั้งออกไปก่อน
แต่กันอัตราไว้ให้สำหรับคนกลุ่มนี้
จนกว่าจะได้มีการพัฒนาตนเองตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ.2548 และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแล้ว
จึงจะบรรจุเข้ารับราชการตามมติของคณะกรรมการคุรุสภาชุดเดิมที่มีมติไว้ก่อน
หน้านี้” ผศ.ดร.สุรวาท กล่าวและว่า ทราบว่า สพฐ.ได้บรรจุทั้ง 130
คนนี้เป็นข้าราชการครูแล้ว
ดังนั้นคงต้องเร่งพัฒนาให้ได้มาตรฐานวิชาชีพโดยเร็ว
เพื่อประโยชน์ของวิชาชีพครู และลูกศิษย์ เพราะเวลานี้ถือว่า สพฐ.
ได้ครูผู้ช่วยที่ยังไม่ได้ตามมาตรฐาน
อย่างไรก็ตามคงไม่มีใครอยากให้เกิดกรณีแบบนี้ขึ้นมาอีก
เพราะครูเป็นวิชาชีพควบคุมจึงต้องมีมาตรฐาน
และครั้งต่อไปก็อยากให้คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ก.ค.ศ.) ระบุคุณสมบัติในมาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วยให้ชัดเจน
ไม่ใช่เขียนให้สามารถตีความผิดพลาดเหมือนกรณีนี้ได้ “

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

You might also like