ชี้ประเมินออนไลน์ ไม่สะท้อน คุณภาพการศึกษา

363

    นักวิชาการ ห่วงประเมินออนไลน์ไม่สามาถวัดคุณภาพการศึกษาได้จริง
เพราะครูยังต้องทิ้งห้องเรียนมากรอกข้อมูลบนคอมพิเตอร์ แนะ
สมศ.ทบทวนประเมินรอบสี่

    วันนี้( 6 ต.ค.) ผศ.ดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค
อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน
กล่าวถึงกรณีที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)จะทำ
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สี่ (ปีงบประมาณ 2559-2563)
ในรูปแบบประเมินออนไลน์ ในต้นปี 2559 ว่า
ตนเป็นห่วงการประเมินคุณภาพแบบออนไลน์มาก
เพราะจากการที่ตนและคณะได้ลงพื้นที่วิจัยเรื่อง​” การศึกษาสภาพปัญหา
ปัจจัยความสำเร็จ
และแนวทางการขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
สู่การปฏิบัติ”
พบข้อมูลความคิดเห็นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพจากกลุ่มตัวอย่าง
เกี่ยวกับปัญหาของการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่า
ไม่สามารถสะท้อนคุณภาพการศึกษาได้จริง เนื่องจากมุ่งตรวจเอกสาร
ถ้าเอกสารไม่ครบสมบูรณ์ ก็ส่งเพิ่มเติมได้จนทำให้ผ่านการประเมิน

    “ การประเมินที่ผ่านมาได้ชื่อว่าเป็น มหกรรมสร้างภาพด้วยเอกสาร ดังนั้น
การใช้วิธีประเมินแบบออนไลน์อาจไม่ใช่คำตอบที่จะสะท้อนถึงคุณภาพการศึกษาได้
เพราะสถานศึกษาทุกแห่งล้วนมีประสบการณ์ในการจัดทำเอกสารมาถึง 3 ครั้งแล้ว
และการประเมินออนไลน์ ก็คือ
การนำเอกสารที่พิมพ์แล้วจัดส่งข้อมูลทางออนไลน์เท่านั้น
ซึ่งปัญหาการประเมินที่แท้จริงยังอยู่ คือ การทำข้อมูลเอกสารเพื่อประเมิน
ที่ต้องอาศัยครูผู้สอนมาทำ ซึ่งจะทำให้ครูต้องทิ้งห้องเรียน
รวมถึงเวลาส่วนตัว
เพื่อมาสร้างคุณภาพจากบนกระดาษมาเป็นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์แทน
โดยลืมหัวใจที่แท้จริงของการประเมิน คือ ผลผลิตกับผลลัพธ์ ได้แก่ นักเรียน
นิสิต หรือนักศึกษา นอกจากนี้การประเมินออนไลน์
จะก่อให้เกิดปัญหาสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร
ที่อินเทอร์เน็ตยังค่อนข้างมีปัญหามาก
เพราะระบบสัญญาณยังไม่มีประสิทธิภาพเต็มที่ ” ผศ.ดร.พัทธนันท์ กล่าวและว่า
ตนสนับสนุน นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ
ที่ต้องการให้สมศ.กลับไปทบทวนประกาศการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่รูป
แบบออนไลน์อีกครั้ง.“

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2558 เวลา 15:51 น.