ชี้แจงการนำเข้าข้อมูลในระบบ DPA การส่งข้อมูลคำขอเข้าสู่ระบบ DPA ระบบจะบันทึกให้มีผลย้อนหลัง

1507

ชี้แจงการนำเข้าข้อมูลในระบบ DPA การส่งข้อมูลคำขอเข้าสู่ระบบ DPA ระบบจะบันทึกให้มีผลย้อนหลัง

ชี้แจงการนำเข้าข้อมูลในระบบ DPA การส่งข้อมูลคำขอเข้าสู่ระบบ DPA ระบบจะบันทึกให้มีผลย้อนหลัง

advertisement

ชี้แจงการนำเข้าข้อมูลในระบบ DPA การส่งข้อมูลคำขอเข้าสู่ระบบ DPA ระบบจะบันทึกให้มีผลย้อนหลัง
ชี้แจง การนำเข้าข้อมูลในระบบ DPA การส่งข้อมูลคำขอเข้าสู่ระบบ DPA ระบบจะบันทึกให้มีผลย้อนหลัง

เนื่องจากมีการยื่นคำขอผ่านระบบเข้ามาเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ยื่นคำขอ สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงขอความร่วมมือสถานศึกษา และหน่วยงานการศึกษา ดำเนินการตามลำดับ ดังนี้
1. ให้ระบุรายละเอียดของคำขอที่ยื่นผ่านระบบแล้วแต่ไม่สำเร็จในตาราง ดังแนบ ส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือส่วนราชการ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน โดยอาจส่งไปยังเมลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงาน หรือส่วนราชการ หรือส่งโดยวิธีอื่น ในวันที่ไม่สามารถทำรายการได้ หรือวันอื่นในภายหลัง
2. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงาน หรือส่วนราชการ นำส่งข้อมูลตารางรายละเอียดดังกล่าว มายังอีเมลของสำนักงาน ก.ค.ศ. ดังนี้
ภาคเหนือ ส่งที่ [email protected]
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งที่ [email protected]
ภาคกลาง ส่งที่ [email protected]
ภาคใต้ ส่งที่ [email protected]
3. เมื่อสถานศึกษา หน่วยงาน หรือส่วนราชการ สามารถนำส่งข้อมูลคำขอเข้าสู่ระบบ DPA ได้แล้ว ระบบจะบันทึกให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ไม่สามารถทำรายการได้สำเร็จตามที่ระบุในตาราง ซึ่งจะไม่ทำให้ผู้ที่ยื่นคำขอแต่ไม่สำเร็จเสียสิทธิในการได้รับการแต่งตั้งย้อนหลังแต่อย่างใด

ชี้แจง การนำเข้าข้อมูลในระบบ DPA การส่งข้อมูลคำขอเข้าสู่ระบบ DPA ระบบจะบันทึกให้มีผลย้อนหลัง
ชี้แจงการนำเข้าข้อมูลในระบบ DPA การส่งข้อมูลคำขอเข้าสู่ระบบ DPA ระบบจะบันทึกให้มีผลย้อนหลัง
ชี้แจง การนำเข้าข้อมูลในระบบ DPA การส่งข้อมูลคำขอเข้าสู่ระบบ DPA ระบบจะบันทึกให้มีผลย้อนหลัง
ชี้แจงการนำเข้าข้อมูลในระบบ DPA การส่งข้อมูลคำขอเข้าสู่ระบบ DPA ระบบจะบันทึกให้มีผลย้อนหลัง
ชี้แจง การนำเข้าข้อมูลในระบบ DPA การส่งข้อมูลคำขอเข้าสู่ระบบ DPA ระบบจะบันทึกให้มีผลย้อนหลัง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ว30
แบบรายชื่อยื่นคำขอ dpa ไม่สำเร็จ คลิกที่นี่
แนบคำขอตำแหน่งครู (9.1.1 และ 9.2.1).pdf
แนบคำขอตำแหน่งครู (9.1.2).pdf
แนบคำขอตำแหน่งครู (9.2.2).pdf
แนบคำขอบริหารสถานศึกษา.pdf
แนบคำขอศึกษานิเทศก์.pdf
คำอธิบายเอกสารแนบคำขอในระบบ dpa.pdf

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

advertisement

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม เอกสารแนบในระบบ DPA การยื่นคําขอในระบบ DPA ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน(กรณีนําผลงานตามเกณฑ์เดิมมารวมกับผล PA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ 2567)

advertisement

การส่งข้อมูลในระบบ DPA แนวปฏิบัติเบื้องต้นหลังจากเปิดใช้งานระบบ DPA 1 ตุลาคม 2565 ระบบเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ