วันจันทร์, ธันวาคม 11, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาคุรุสภา จัดกิจรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ E-PLC ประจำปี 2566

คุรุสภา จัดกิจรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ E-PLC ประจำปี 2566

Advertisement

ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภาเปิดรับสมัครสถาบันอุดมศึกษาและสถานศึกษาทั่วประเทศ ขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional Learning Community : E-PLC) ประจำปี 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพครูด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งเน้นไปสู่การนำไปใช้ปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในจรรยาบรรณของวิชาชีพให้แก่ผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพครูผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างประสบการณ์การบูรณาการหลักจรรยาบรรณของวิชาชีพครูสู่การปฏิบัติการสอน ในชั้นเรียนของผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพครู

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC คุรุสภา จัดกิจรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ E-PLC ประจำปี 2566

โดยมีครูประจำการเป็นผู้นำและกำกับดูแลเป็นแบบอย่าง ให้เป็นผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครูอย่างแท้จริง รวมถึงส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษากับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาในการพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาด้วยรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและทั่วถึง มีกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และกลุ่มผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพครู

คุณสมบัติของผู้เสนอโครงการฯ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) สถาบันอุดมศึกษา เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาโททางการศึกษา หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และเป็นการเสนอโครงการโดยผู้บริหารสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา หรือ ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้บริหารสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา 2) สถานศึกษา เป็นสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่มีความประสงค์ เข้าร่วมพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยไม่ประสงค์รับเงินอุดหนุนฯ จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา แต่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนทางวิชาการและต้องใช้เงื่อนไข และแนวปฏิบัติเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ และเป็นการเสนอโครงการ โดยผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้บริหารสถานศึกษา โดยต้องนำเสนอโครงการที่มีสาระสำคัญตามกรอบแนวคิดการเสนอโครงการตามที่คุรุสภากำหนดไว้

ลักษณะของกิจกรรม ประกอบด้วย 1) หลักการออกแบบกิจกรรม มีหลักการที่นำมาบูรณาการร่วมกัน 3 ประการ ดังนี้ (1) จรรยาบรรณของวิชาชีพ ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 (2) หลักการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และ (3) การปฏิบัติการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้ระบบปฏิบัติการตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนด และ 2) ระบบปฏิบัติการเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสถาบันอุดมศึกษาและสถารศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องดำเนินกิจกรรม 2 ลักษณะ ดังนี้ (1) ศึกษาบทเรียนออนไลน์เกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา มีทั้งหมด 3 หน่วยการเรียนรู้ รวมชั่วโมงการเรียนรู้จำนวน 4 ชั่วโมง 30 นาที และ (2) พัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยมีกระบวนการ E-PLC ตามที่คุรุสภากำหนด

หลักเกณฑ์การพิจารณาให้การสนับสนุนฯ กรณีที่เป็นสถาบันอุดมศึกษา จะพิจารณาสถาบันอุดมศึกษาที่เสนอโครงการเพื่อดำเนินการพัฒนาผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพครูทั้งระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นลำดับแรก โดยมีระยะเวลาการดำเนินโครงการต้องไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2566 ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่คุรุสภากำหนด

สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนฯ ต้องไม่ค้างการส่งรายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและเงื่อนไขของการส่งเสริมสนับสนุนฯ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศฯ

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC คุรุสภา จัดกิจรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ E-PLC ประจำปี 2566

Advertisement

สถาบันอุดมศึกษาที่สนใจสามารถส่งแบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนฯ ได้ที่ https://bit.ly/ksp_eplc_๒๕๖๖ โดยยื่นขอรับการสนับสนุนฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 ภายในเวลา 24.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยจัดทำเอกสารทุกส่วนให้ครบถ้วนและกรุณาตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดก่อนนำส่ง ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาโครงการที่มีเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และไม่ส่งคืนแบบเสนอโครงการ ประกาศผลสถาบันที่ได้รับการสนับสนุนฯ ผ่านทางเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th เฟซบุ๊กแฟนเพจคุรุสภา และเฟซบุ๊กแฟนเพจครูดี 360 องศา ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอสงวนสิทธิ์ให้คณะกรรมการที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาแต่งตั้ง เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และคำวินิจฉัยนั้นให้ถือเป็นที่สุด

สามารถดูรายละเอียดประกาศฯ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ โทร. 0 2280 2735 ในวันและเวลาราชการ หรืออีเมลที่ [email protected] และสอบถามผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจครูดี 360 องศา

ดาวน์โหลด แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนฯ สำหรับสถาบันอุดมศึกษา

ดาวน์โหลด แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนฯ สำหรับสถานศึกษา

ขอบคุณเนื้อหาจาก คุรุสภา

Advertisement

เรื่องราวที่น่าสนใจ ใบประกอบวิชาชีพ 2565 ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565 ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565

เกียรติบัตรวันครู 2566 เกียรติบัตรออนไลน์ เกียรติบัตรคุรุสภา ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการเนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 ได้รับเกีรติบัตรจาก คุรุสภา

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments