ชู”สะเต็มศึกษา”-พัฒนาไอคิวเด็ก

412

นางพรพรรณ ไวทยางกูร
ผอ.สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
กล่าวตอนหนึ่งในงานเสวนาวิชาการ เรื่อง “สะเต็มศึกษา :
เรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา พัฒนานวัตกรรม นำสู่อาชีพ” ว่า
ยุทธศาสตร์สะเต็มศึกษาจำเป็นต้องมี 4 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย
1.การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เช่น ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
2.การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา 3.การพัฒนาครูและบุคลากรสะเต็ม
รวมถึงส่งเสริมให้ทูตสะเต็มมีบทบาทส่งเสริมการเรียนรู้
และสร้างแรงบันดาลใจต่ออาชีพด้านสะเต็ม และ
4.การปรับเปลี่ยนการประเมินในโรงเรียน และระดับชาติ
ให้สอดคล้องกับสะเต็มศึกษา
โดยมุ่งเน้นการประเมินความรู้ควบคู่ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตลอดจนพัฒนาระบบการประเมินให้ครอบคลุมการวิเคราะห์
คิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหาในชีวิตจริง

ด้านเสกสรร สรรสรพิสุทธิ์ ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า สะเต็มศึกษาคือการนำกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
มาผนวกเข้ากับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีที่อยู่ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยนำประเด็นใกล้ตัวนักเรียน
มาเชื่อมโยงเข้ากับเนื้อหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ใน 3 กลุ่มสาระวิชา
มาแสวงหาวิธีการหรือพัฒนาชิ้นงานเพื่อแก้โจทย์ที่ครูให้
ซึ่งการเรียนรู้แบบนี้จะช่วยให้นักเรียนได้เห็นประโยชน์ของความรู้วิทยา
ศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่นักเรียนใช้ในชั้นเรียน
อีกทั้งเป็นการฝึกความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้เป็นอย่างดี

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558