ช่วง COVID-19 นักเรียนยังต้องสอบอยู่หรือไม่ สอบปลายภาค/ปลายปี มีหรือไม่ จะเลื่อนชั้นอย่างไร และการสอบอื่นๆ ยังมีหรือไม่ อย่างไร

2907
ช่วง COVID-19 นักเรียนยังต้องสอบอยู่หรือไม่ สอบปลายภาค/ปลายปี มีหรือไม่ จะเลื่อนชั้นอย่างไร และการสอบอื่นๆ ยังมีหรือไม่ อย่างไร
ช่วง COVID-19 นักเรียนยังต้องสอบอยู่หรือไม่ สอบปลายภาค/ปลายปี มีหรือไม่ จะเลื่อนชั้นอย่างไร และการสอบอื่นๆ ยังมีหรือไม่ อย่างไร

ช่วง COVID-19 นักเรียนยังต้องสอบอยู่หรือไม่ สอบปลายภาค/ปลายปี มีหรือไม่ จะเลื่อนชั้นอย่างไร และการสอบอื่นๆ ยังมีหรือไม่ อย่างไร

ตอบ
ยังมีการทดสอบทางการศึกษาของผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 โดยแบ่งได้ดังนี้

ช่วง COVID-19 นักเรียนยังต้องสอบอยู่หรือไม่ สอบปลายภาค/ปลายปี มีหรือไม่ จะเลื่อนชั้นอย่างไร และการสอบอื่นๆ ยังมีหรือไม่ อย่างไร
ช่วง COVID-19 นักเรียนยังต้องสอบอยู่หรือไม่ สอบปลายภาค/ปลายปี มีหรือไม่ จะเลื่อนชั้นอย่างไร และการสอบอื่นๆ ยังมีหรือไม่ อย่างไร

 

1. การทดสอบระดับสถานศึกษา (การทดสอบปลายภาค/ปลายปี)

1.1 การทดสอบระดับสถานศึกษา (การทดสอบปลายภาค/ปลายปี) มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบคุณภาพของผู้เรียนแต่ละคนตามกรอบมาตรฐานและตัวชี้วัดใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
สถานศึกษาสามารถกำหนดวันและเวลาในการทดสอบได้เองตามกรอบเวลาเรียนที่หลักสูตรกำหนดไว้

1.2 ปีการศึกษา 2563 สถานศึกษาสามารถดำเนินการจัดสอบปลายภาค/ปลายปี ได้ในช่วงเดือนธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2564 และอนุมัติการจบการศึกษาในวันที่ 9 เมษายน 2564

1.3 สถานศึกษาสามารถกำหนดรูปแบบและวิธีการวัดและประเมินผลปลายภาค/ปลายปี ได้หลากหลายตามความเหมาะสม เช่น การทดสอบ การซักถาม การสัมภาษณ์ การสอบภาคปฏิบัติ และการสังเกตพฤติกรรม เป็นต้น แล้วนำผลการทดสอบไปตัดสินผลการเรียนรู้เพื่อการเลื่อนชั้นและจบการศึกษาต่อไป

ช่วง COVID-19 นักเรียนยังต้องสอบอยู่หรือไม่ สอบปลายภาค/ปลายปี มีหรือไม่ จะเลื่อนชั้นอย่างไร และการสอบอื่นๆ ยังมีหรือไม่ อย่างไร
ช่วง COVID-19 นักเรียนยังต้องสอบอยู่หรือไม่ สอบปลายภาค/ปลายปี มีหรือไม่ จะเลื่อนชั้นอย่างไร และการสอบอื่นๆ ยังมีหรือไม่ อย่างไร

 

2. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET/NT)

2.1 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพของผู้เรียนในภาพรวมของประเทศตามกรอบมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วยการทดสอบ O-NET และการทดสอบ NT

2.2 การทดสอบ O-NET เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นผู้ดำเนินการประเมิน
1) ชั้น ป.6 สอบวันที่ 13 มีนาคม 2564 ประกาศผล 21 เมษายน 2564
2) ชั้น ม.3 สอบวันที่ 13 – 14 มีนาคม 2564 ประกาศผลวันที่ 22 เมษายน 2564
3) ชั้น ม.6 สอบวันที่ 27 – 28 มีนาคม 2564 ประกาศผลวันที่ 27 เมษายน 2564

2.3 การทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ของสถานศึกษาในกำกับของระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมการทดสอบตามความสมัครใจของแต่ละคน ส่วนชั้น ม.6 นักเรียนทุกคนเข้าร่วมการทดสอบตามปกติ

2.4 การทดสอบ NT เป็นการทดสอบและประเมินความสามารถของผู้เรียนชั้น ป.3 จำนวน 2 ด้าน คือ ความสามารถด้านภาษาไทย และความสามารถด้านคณิตศาสตร์ โดย สทศ.สพฐ. เป็นผู้ดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน โดยมีการแผนกำหนดการทดสอบ คือ วันที่ 24 มีนาคม 2564 และประกาศผลวันที่ 5 พฤษภาคม 2564
สำหรับนโยบายการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2563 กำลังอยู่ในช่วงระหว่างการเสนอรูปแบบและแนวทางดำเนินงานการทดสอบให้ระดับนโยบายพิจารณาตัดสินใจ

ช่วง COVID-19 นักเรียนยังต้องสอบอยู่หรือไม่ สอบปลายภาค/ปลายปี มีหรือไม่ จะเลื่อนชั้นอย่างไร และการสอบอื่นๆ ยังมีหรือไม่ อย่างไร
ช่วง COVID-19 นักเรียนยังต้องสอบอยู่หรือไม่ สอบปลายภาค/ปลายปี มีหรือไม่ จะเลื่อนชั้นอย่างไร และการสอบอื่นๆ ยังมีหรือไม่ อย่างไร

 

3. การทดสอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย (TCAS)

3.1 การทดสอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและความถนัดเหมาะสมที่จะสามารถเข้าเรียนในสาขาวิชานั้น ๆ โดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นผู้ดำเนินการและกำหนดวันเวลาการทดสอบ

3.2 การทดสอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ฯ ประกอบด้วย การทดสอบ GAT/PAT และการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา และนำคะแนนดังกล่าวไปยื่นผ่านระบบ TCAS

3.3 กำหนดการสอบ GAT/PAT และการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2563 มีดังนี้
1) การทดสอบ GAT/PAT สอบวันที่ 20-23 มีนาคม 2564 ประกาศผลวันที่ 23 เมษายน 2564
2) การทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา สอบวันที่ 3-4 เมษายน 2564 ประกาศผลวันที่ 29 เมษายน 2564

ช่วง COVID-19 นักเรียนยังต้องสอบอยู่หรือไม่ สอบปลายภาค/ปลายปี มีหรือไม่ จะเลื่อนชั้นอย่างไร และการสอบอื่นๆ ยังมีหรือไม่ อย่างไร
ช่วง COVID-19 นักเรียนยังต้องสอบอยู่หรือไม่ สอบปลายภาค/ปลายปี มีหรือไม่ จะเลื่อนชั้นอย่างไร และการสอบอื่นๆ ยังมีหรือไม่ อย่างไร

 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.  คุณ Wisanu Sapsombat