ช่องทางการเข้าระบบตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง เพื่อใช้ในการลดระยะเวลายื่นวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว4/2564

2607
ช่องทางการเข้าระบบตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง เพื่อใช้ในการลดระยะเวลายื่นวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว4/2564
ช่องทางการเข้าระบบตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง เพื่อใช้ในการลดระยะเวลายื่นวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว4/2564

ช่องทางการเข้าระบบตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง เพื่อใช้ในการลดระยะเวลายื่นวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว4/2564

http://qualification60.otepc.go.th/login.php

– บุคคลทั่วไปสามารถเข้าระบบโดยกรอกคำว่า guest ในช่อง User และ Password

– ผู้ที่จบการศึกษาก่อนปี พ.ศ. 2549 ให้เข้าระบบและตรวจสอบข้อมูลจากลิงก์รวมเล่ม ด้านล่างสุดของหน้าเว็บไซต์

ช่องทางการเข้าระบบตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง เพื่อใช้ในการลดระยะเวลายื่นวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว4/2564
ช่องทางการเข้าระบบตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง เพื่อใช้ในการลดระยะเวลายื่นวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว4/2564

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้เผยแพร่หนังสือ เรื่อง การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน  สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงาน ศึกษานิเทศการศึกษา

ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกสายงานให้ทราบและถือปฏิบัติโดยคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของสายงานการสอนสายงานบริหารสถานศึกษา และสายงาน นิเทศการศึกษา กำหนดให้มีการลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ในการดำรงวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะจาก 4 ปี เหลือ 3 ปีตามเงื่อนไขที่ก.ค.ศ.กำหนดนั้น

ก.ค.ศ. พิจารณาและมีมติกำหนดให้ลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ  สายงานการสอน  สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยโดยมีเงื่อนไขดังกล่าวจะนำไปใช้เมื่อ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะที่ได้กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะ ตามหนังสือที่อ้างถึงมีผลบังคับใช้

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงาน ก.ค.ศ.