ซักซ้อมการขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3061
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3310 เรื่อง ซักซ้อมการขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3310 เรื่อง ซักซ้อมการขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3310 เรื่อง ซักซ้อมการขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๓๑๖๖ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่ประสงค์
จะจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่งเอกสารการขออนุมัติการจ้าง
ลูกจ้างดังกล่าวไปให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อดำเนินการขออนุติกรมบัญชีกลางต่อไป นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้วขอเรียนว่า การขออนุมัติจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้รวมถึงสถานศึกษาในสังกัดด้วย โดยให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้าง

โดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๙๒๐/ว ๑๐๖ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒
ซึ่งการจ้างดังกล่าวต้องมีงินนอกงบประมาณเพียงพอเพื่อรองรับการจ่ายเงินสมทบการประกันสังคมในฐานะ
นายจ้าง และเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน หากมีความประสงค์จะจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจาก
เงินนอกงบประมาณตามระเบียบกระทรวงการคลังและตามแนวปฏิบัติที่กรมบัญชีกลางกำหนด ให้สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รวบรวมการขอจ้างของสถานศึกษาในสังกัด โดยจัดทำ
เป็นข้อมูลรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จัดส่งไปยังสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อดำเนินการขออนุมัติกรมบัญชีกลางต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำตัวอย่างการกรอกข้อมูลแบบบัญชีสรุปการจ้างและแบบบัญชีรายละเอียดการจ้างซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ http:/personnel.obec.go. th

อนึ่ง การจ้างลูกจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่าย
จากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม่รวมการจ้างเหมาบริการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ซักซ้อมการขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ซักซ้อมการขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียด>>>

  1. ว 3310 ซักซ้อมการขออนุมัติจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ
  2. ตัวอย่างการกรอกแบบ ลจ

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://personnel.obec.go.th/home/archives/48301