ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2564)

4649
เลื่อนเงินเดือนครู เลื่อนขั้นเงินเดือนครู
เลื่อนเงินเดือนครู เลื่อนขั้นเงินเดือนครู

ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2564)

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีหนังสือ เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจําครั้งที่ 1 เมษายน 2564 ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ในสังกัดในวันที่ 1 เมษายน 2564 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือที่อ้างถึง 1-12 และขอแจ้งแนวปฏิบัติเพิ่มเติมดังนี้

1.การนับจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตัวอยู่จริง ในวันที่ 1 มีนาคม 2564 ให้ปฏิบัติตามประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ 2562 ข้อ 8 และแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค (2) พ.ศ 2563 ข้อ 8 โดยให้ยกเว้นกรณี ดังต่อไปนี้

ได้แก่ การโอนย้ายระหว่างหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การรับโอนจากหน่วยงานต่างสังกัด และ การช่วยราชการ

2 .การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามที่อ้างถึง 5 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เลื่อนเงินเดือนอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกเขต สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เลื่อนเงินเดือนอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 โดยแบ่งกลุ่มการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 และคศ.3

2.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ .4 และ คศ.5

3.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค (2 )จัดสรรให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตร้อยละ 2.9 อีกร้อยละ 0.01 จะนำไปจัดสรรตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4.การพิจารณา เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานอกจาก จะต้องดำเนินการตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ. ศ. 2562 แล้วขอให้คำนึงถึงการปฏิบัติ ภารกิจ ดังนี้

4.1 ตามนโยบายรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตลอดจนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

4.2 ภารกิจหลักในการจัดการศึกษา

4.3 ผลการปฏิบัติภารกิจตามบริบทของสถานศึกษา

5.ให้รายงานข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (เอกสารหมายเลข 8) แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (เอกสารหมายเลข 9) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายบริหารการศึกษา (เอกสารหมายเลข 10) ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ

6.การเลื่อนเงินเดือนค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 1 เมษายน 2564 ให้พิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำตามหนังสือที่อ้างถึง 10-12

7.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ที่ไม่ประสงค์ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือประสงค์ถ่ายโอนตั้งแต่อยู่ระหว่างการดำเนินการถ่ายโอน หรืออยู่ในระหว่างรอการตัดสินใจถ่ายโอนไม่เกิน 5 ปีและยังช่วยราชการในสถานศึกษาเดิมให้ดำเนินการตามหนังสือสำนักงานก.พ ที่ นร.1008.1/ว12 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2555 ข้อ 1 โดยอนุโลม

8.สำหรับพนักงานราชการ จะได้รับพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี ปีละ 1 ครั้ง ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยกำหนดระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการปีละ 2 ครั้ง

9. เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รายงานข้อมูลตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ตามกำหนดเวลาในปฏิทินการปฏิบัติงาน

ซักซ้อมเลื่อนเงินเดือน(1เมย64)-page-001
ซักซ้อมเลื่อนเงินเดือน(1เมย64)-page-001
ซักซ้อมเลื่อนเงินเดือน(1เมย64)-page-001
ซักซ้อมเลื่อนเงินเดือน(1เมย64)-page-001
ซักซ้อมเลื่อนเงินเดือน(1เมย64)-page-001
ซักซ้อมเลื่อนเงินเดือน(1เมย64)-page-001
ซักซ้อมเลื่อนเงินเดือน(1เมย64)-page-001
ซักซ้อมเลื่อนเงินเดือน(1เมย64)-page-001
ซักซ้อมเลื่อนเงินเดือน(1เมย64)-page-001
ซักซ้อมเลื่อนเงินเดือน(1เมย64)-page-001
ซักซ้อมเลื่อนเงินเดือน(1เมย64)-page-001
ซักซ้อมเลื่อนเงินเดือน(1เมย64)-page-001

ดาวน์โหลดไฟล์ ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2564) ทั้งหมดคลิกที่นี่ 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มา จาก สพฐ.ค่ะ