ด่วน!! ซักซ้อมความเข้าใจการดําเนินการให้สมาชิก ช.พ.ค. แสดงเจตนาระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.

2323

เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการดําเนินการให้สมาชิก ช.พ.ค. แสดงเจตนาระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. 

เรียน ผู้อานวยการสํานักงาน สกสค. จังหวัด

ด้วยได้รับแจ้งว่ามีสํานักงาน สกสค. จังหวัด (หลายแห่ง) แจ้งให้สมาชิกไปแสดงเจตนาระบุ ตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. โดยให้สมาชิกนําเอกสารเป็นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาทะเบียนสมรส และกําหนดห้วงเวลาให้แล้วเสร็จภายใน 31 สิงหาคม 2562

บัดนี้ สํานักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้เกิดความเข้าใจถูกต้อง เป็นไปในแนวทางปฏิบัติเดียวกัน จึงขอซักซ้อมความเข้าใจ ดังนี้

  1. การกําหนดห้วงเวลาแล้วเสร็จในการดําเนินการ ให้สมาชิกจัดทําหนังสือแสดงเจตนาใหม่ เป็นเพียงการเร่งรัดไม่ใช่บังคับเวลาสิ้นสุด
  2. การแสดงเจตนาระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. ให้เป็นไปโดย ความสมัครใจของสมาชิก หากสมาชิกรายโตไม่พร้อมหรือไม่ยินดี ที่จะแสดงเจตนาระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงิน สงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. ใหม่ ให้แบบระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. ฉบับล่าสุดเดิม ยังมีผลบังคับต่อไป
  3. เพื่อลดภาระแก่สมาชิกให้สํานักงาน สกสค. จังหวัด งดเรียกสําเนาเอกสารดังต่อไปนี้ 

3.1 สำเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก 

3.2 สำเนาใบสําคัญการหย่าของสมาชิก

3.3 สําเนาใบ คร.2 กรณีสุภาพสตรี จดทะเบียนสมรสใช้คํานําหน้านางสาวหรือใช้นามสกุลเดิม ของตนเอง ทั้งของสมาชิกและผู้ถูกระบุ

3.4 สําเนามรณบัตร หรือหนังสือรับรองการถึงแก่กรรมของบิดามารดา ของสมาชิก ช.พ.ค. และผู้ถูกระบุ

  1. ให้สํานักงาน สกสค. จังหวัด โดยความร่วมมือของเครือข่ายต่างๆ เร่งทําความเข้าใจ การแสดงเจตนาระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. ตามแบบใหม่และหนังสือซักซ้อมความเข้าใจ ฉบับนี้อย่างแพร่หลาย และทั่วถึง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

ด่วน!! ซักซ้อมความเข้าใจการดําเนินการให้สมาชิก ช.พ.ค. แสดงเจตนาระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.
ด่วน!! ซักซ้อมความเข้าใจการดําเนินการให้สมาชิก ช.พ.ค. แสดงเจตนาระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.

ขอบคุณที่มา : สำนักงาน สกสค.

 

อ่านเรื่องราวอื่นๆที่ : ครูอัพเดตดอทคอม