ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ การอนุมัติจบการศึกษา หลังจากวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

3321

 

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ การอนุมัติจบการศึกษา หลังจากวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ การอนุมัติจบการศึกษา หลังจากวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ การอนุมัติจบการศึกษา หลังจากวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีหนังสือเรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุมัติการจบการศึกษาหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง

ตามที่หนังสืออ้างถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งแนวทางการออกเอกสารหลักฐานปีการศึกษา 2562 โดยให้สถานศึกษาดำเนินการเกี่ยวกับการลงเวลาเรียนในแบบบันทึกเวลาเรียนและอนุมัติการจบการศึกษาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 และในกรณีนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็น 0 ร มส.ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษา 2562 ประกอบกับได้แจ้งแนวทางการเปิดและปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 โดยภาคเรียนที่ 1 วันเปิดภาคเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 วันปิดภาคเรียนวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 และภาคเรียนที่ 2 วันเปิดภาคเรียนวันที่ 1 ธันวาคม 2563 วันปิดภาคเรียนวันที่ 10 เมษายน 2564 และกำหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีการสอนชดเชยให้ครบตามหลักสูตรของแต่ละระดับ ความแจ้งแล้วนั้น

เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับข้อหารือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 covid-19 ทำให้สถานศึกษาดำเนินการแก้ไขผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียนเสร็จสิ้นหลังจากวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จะอนุมัติให้จบการศึกษาในปีการศึกษาใด

ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุมัติจบการศึกษาสำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ว่าการที่สถานศึกษาแก้ไขผลการเรียนของนักเรียนหลังจากวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 และเสร็จสิ้นก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคมถึง 30 มิถุนายน 2563 ให้ถือว่าเป็นการอนุมัติให้จบการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ การอนุมัติจบการศึกษา หลังจากวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ การอนุมัติจบการศึกษา หลังจากวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาจาก สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.เป็นอย่างสูงนะคะ