วันศุกร์, กันยายน 29, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาซักซ้อมความเข้าใจ การลดระยะเวลาสําหรับผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา

ซักซ้อมความเข้าใจ การลดระยะเวลาสําหรับผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา

Advertisement

ซักซ้อมความเข้าใจ การลดระยะเวลาสําหรับผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา

ซักซ้อม ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดระยะเวลาสําหรับผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา
ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เงื่อนไขการลด ระยะเวลาสําหรับผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงาน นิเทศการศึกษา จึงมีมติให้ซักซ้อมความเข้าใจ ดังนี้

1. เงื่อนไขการลดระยะเวลาสําหรับผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 ให้ใช้กับข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ปกติและพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อําเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) ที่ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ชํานาญการ วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ

กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัด ชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อําเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) ขอมีวิทยฐานะชํานาญการหรือเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ในสายงานการสอนหรือ สายงานบริหารสถานศึกษา สามารถใช้เงื่อนไขการลดระยะเวลาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในพื้นที่พิเศษ (ข้อ 1.2) ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 หรือใช้สิทธินับระยะเวลาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบําเหน็จความชอบสําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550 ได้

สถานศึกษาเขตพิเศษ ใช้เป็นเงื่อนไขในการลดระยะเวลา จาก 4 ปี เหลือ 3 ปี สำหรับการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สำหรับสายงานการสอนและสายงานบริหารสถานศึกษา

2. ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น หมายความว่า ผลการประเมิน ที่ผู้บังคับบัญชาได้ทําการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แล้วมีผลการประเมิน อยู่ในระดับดีเด่น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Advertisement

การลดระยะเวลา วpa ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ตามเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ.กำหนด ว4/2564 4 คุณสมบัติในการใช้ลดระยะเวลาจาก 4 ปี เหลือ 3 ปี

ซักซ้อมความเข้าใจ การลดระยะเวลาสําหรับผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา

ซักซ้อมความเข้าใจ การลดระยะเวลาสําหรับผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ 

Advertisement

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments