วันอาทิตย์, กันยายน 24, 2023
Google search engine
หน้าแรกการเงินซักซ้อม การเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ครั้ง 2 (1 ตุลาคม 2564)

ซักซ้อม การเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ครั้ง 2 (1 ตุลาคม 2564)

Advertisement

ซักซ้อม การเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ครั้ง 2 (1 ตุลาคม 2564)

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑-๔ แจ้งกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และแจ้งชักซ้อมความเข้าโจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้ราชกการครูและบุคลากร ทางการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาตของโรคติดเชื้อไรรัสโคโรนา ๒.๓๙ ที่อ้างถึง ๕ และ ๖ แจ้งการกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสาย และแนวปฏิบัติในการพิจารณาเอนเงินเดือนข้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่อ้างถึง ๗ แจ้งแนวปฏิบัติในการพิจารณาเสื่อนเงินเดือนชำราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น

ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่อ้างถึง ๘ ก.ค.ศ. มีมติ
ให้นำพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. ๒๕๕๘ การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือน
ขั้นต่ำขึ้นสูงของชำราชการพลเรือนสามัญตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๓๐๑๒.๒/ว ๖ ลงวันที่
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ การกำหนดฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือน สำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภท
และระดับตำแหน่งใหม่ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุต ที่ นร ๓๐๗๒.๒/ว ๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤษกาคม ๒๕๕๘มาใช้บังคับกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษายื่นตามมาตรา ๓๘ ๓.(๒)โดยอนุโลม ที่อ้างถึง ๙ คณะวัฐมนตรี ตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ ๓๘ ตุลาคม ๒๕๕๙’ เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง และที่อ้างถึง ๓๐ ก.ค.ศ. มีมติให้นำหลักเกณฑ์และวิชีการฯ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๙ มาใช้บังคับกับข้ารายการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) โดยอนุโลม มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น

ซักซ้อม การเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ครั้ง 2 (1 ตุลาคม 2564)

 

ซักซ้อม การเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ครั้ง 2 (1 ตุลาคม 2564)

 

ซักซ้อม การเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ครั้ง 2 (1 ตุลาคม 2564)

ซักซ้อม การเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ครั้ง 2 (1 ตุลาคม 2564)

Advertisement

ซักซ้อม การเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ครั้ง 2 (1 ตุลาคม 2564)

ซักซ้อม การเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ครั้ง 2 (1 ตุลาคม 2564)

รายละเอียด

>>> 1.ซักซ้อมเลื่อนเงินเดือน(สพท)1ตค64

>>> ปฏิทินการปฏิบัติงาน(สพท.)1ตค64

>>> เอกสารหมายเลข 1ถึง3 (พรก.)1ตค64

>>> เอกสารหมายเลข 1ถึง8 และ 11ถึง14(1ตค64)

Advertisement

>>> เอกสารหมายเลข 9 และ 10 (ผอ.สพท.)1ตค64

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล ซักซ้อม การเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ครั้ง 2 (1 ตุลาคม 2564) จากเว็บไซต์ สพร.
https://personnel.obec.go.th/home/archives/50687

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

X