ซ้อมความเข้าใจ การตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไข หรือเพิ่มเติม ข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

1949
ซ้อมความเข้าใจการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
ซ้อมความเข้าใจการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

ซ้อมความเข้าใจ การตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไข หรือเพิ่มเติม ข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

พร้อมหนังสือนี้สำนักงานคณะกรรมกรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอส่งหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กด ๐๔๑๖.๓ /ว ๒๖๐ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง ช้อมความเข้าใจการตรวจสอบและปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ รายละเอียดดังแนบ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นทึการศึกษาทุกเขต และสำนักบริหารงานการศึกษาพิศษ แจ้งข้าราชการ ลูกจ้างประจำผู้รับเบี้ยหวัดผู้รับบำนาญ ทราบและดำเนินการตามแบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ๗๑๒๗) ภายในระยะเวลา ๑ เดือน นับแต่วันบรรจุเข้ารับราชการ หรือวันที่ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง และให้นายทะเบียนของส่วนราชการ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลดังกล่าวภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน โดยเคร่งครัดต่อไป

 

ซ้อมความเข้าใจ การตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไข หรือเพิ่มเติม ข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
ซ้อมความเข้าใจ การตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไข หรือเพิ่มเติม ข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

 

ซ้อมความเข้าใจ การตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไข หรือเพิ่มเติม ข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
ซ้อมความเข้าใจ การตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไข หรือเพิ่มเติม ข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

 

ซ้อมความเข้าใจ การตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไข หรือเพิ่มเติม ข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
ซ้อมความเข้าใจ การตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไข หรือเพิ่มเติม ข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

กล่าวโดยสรุปคือ  ซ้อมความเข้าใจ การตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไข หรือเพิ่มเติม ข้อมูลบุคลากรภาครัฐซ้อมความเข้าใจ การตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไข หรือเพิ่มเติม ข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำผู้รับเบี้ยหวัดผู้รับบำนาญ ทราบและดำเนิน คำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ๗๑๒๗) ภายในระยะเวลา ๑ เดือน นับแต่วันบรรจุเข้ารับราชการ หรือวันที่ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง และให้นายทะเบียนของส่วนราชการ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลดังกล่าวภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน

เพื่อประโยชน์สิทธิของบุคคลในครอบครัวในการเข้ารับการรักษาพยาบาลในระบบจ่ายตรง ตรวจสอบข้อมูลของตนเองและครอบครัวได้ที่ แอพพิเคชั่น CGD iHealthcare ดาวน์โหลดลงในโทรศัพท์มือถือ และตรวจสอบข้อมูลได้เลยค่ะ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ OBEC09092019

เรียบเรียงโดย ครูอัพเดตดอทคอม

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ