วันพฤหัสบดี, กันยายน 28, 2023
Google search engine
หน้าแรกHILIGHTฐานเงินเดือนข้าราชการครู ขั้นเงินเดือนครู การเลื่อนเงินเดือนครู ของข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษา

ฐานเงินเดือนข้าราชการครู ขั้นเงินเดือนครู การเลื่อนเงินเดือนครู ของข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษา

Advertisement

ฐานเงินเดือนข้าราชการครู ขั้นเงินเดือนครู การเลื่อนเงินเดือนครู ของข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษา

ฐานเงินเดือนข้าราชการครู ขั้นเงินเดือนครู การเลื่อนเงินเดือนครู ของข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษา การเลื่อนเงินเดือน ของข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้เผยแพร่ข้อมูล   การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา ในวารสาร ก.ค.ศ. ฉบับที่ 2 ปี 2563 ดังต่อไปนี้

กฎก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 135 ตอนที่ 76 ก มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไปการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงได้เปลี่ยนระบบการเลื่อนเงินเดือนเป็นแบบขั้น เป็นระบบการเลื่อนเงินเดือนแบบช่วง

โดยก.ค.ศ.ได้กำหนดฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนในแต่ละอันดับของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและได้แจ้งให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานก.ค.ศ. ที่ศธ. 0206.7/ว5 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และเพื่อให้การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกันจึงขออธิบายเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังนี้

1.การเลื่อนเงินเดือนตั้งแต่ครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2562 ให้ใช้บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแนบท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558

ฐานเงินเดือนข้าราชการครู ขั้นเงินเดือนครู การเลื่อนเงินเดือนครู ของข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษา

2.การคำนวณจำนวนเงินสำหรับการเลื่อนเงินเดือนให้ใช้ฐานในการคํานวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละอันดับของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครั้งแรกตั้งแต่รอบการประเมินครั้งที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2562

โดยการเลื่อนเงินเดือนให้คำนวณจากฐานในการคำนวณของอันดับ เงินเดือนของตำแหน่งและวิทยฐานะที่ดำรงอยู่ ตัวอย่างเช่น

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับเงินเดือนในอันดับค.ศ. 2 วิทยฐานะ ครูชำนาญการ ให้ใช้ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนอันดับค.ศ.2

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับเงินเดือนในอันดับค.ศ. 3 อาศัยรับเงินเดือนอันดับค.ศ. 4 ให้ใช้ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนในอันดับค.ศ.3 จากตัวอย่างดังกล่าวข้างต้นสามารถแสดงการใช้ฐานในการคํานวณและช่วงเงินเดือนได้ดังภาพตัวอย่างการใช้ฐานในการคำนวณต่อไปนี้

Advertisement

ฐานเงินเดือนข้าราชการครู ขั้นเงินเดือนครู การเลื่อนเงินเดือนครู ของข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษา

ฐานเงินเดือนข้าราชการครู ขั้นเงินเดือนครู การเลื่อนเงินเดือนครู ของข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษา

3. การคำนวณวงเงินงบประมาณและการบริหารวงเงินสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละรอบการประเมินให้ส่วนราชการดำเนินการ ดังนี้

3.1 บริหารวงเงินในภาพรวมของส่วนราชการโดยนับรวมเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเฉพาะตำแหน่งที่มีผู้ดำรงตำแหน่งอยู่นะวันที่ 1 มีนาคมหรือ 1 กันยายนแล้วแต่กรณีมาคำนวณวงเงินงบประมาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือนร้อยละ 3

3.2 การเลื่อนเงินเดือนในแต่ละรอบการประเมินให้อยู่ในวงเงินร้อยละ 3 ของเงินเดือนรวมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหากมีเงิน เหลือไม่สามารถนำมาใช้ในรอบการประเมิน ต่อไปได้อีก

3.3 แยกวงเงินการเลื่อนเงินเดือนออกเป็น 2 กลุ่มคือ
กลุ่มที่ 1 ตำแหน่งและวิทยฐานะที่ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ค.ศ.1 ค.ศ.2 และ ค.ศ.3
กลุ่มที่ 2 ตำแหน่งและวิทยฐานะที่ได้รับเงินเดือนในอันดับค.ศ.4 และ ค.ศ.5

3.4 กำหนดกรอบวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคลได้ไม่เกินร้อยละ 6 ของฐานในการคํานวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละอันดับของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

Advertisement

ฐานเงินเดือนข้าราชการครู ขั้นเงินเดือนครู การเลื่อนเงินเดือนครู ของข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษา

เข้าอ่านวารสาร ก.ค.ศ. เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนครู คลิกที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูลจาก คุณศิริรัตน์ เสือโรจน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบค่าตอบแทน ภารกิจเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ สำนักงานข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้เผยแพร่ข้อมูล การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นอย่างสูงค่ะ

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments