Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

“ณรงค์” ย้ำดูงานต่างประเทศต้องแต่งตัวเรียบร้อย

Advertisement

“ณรงค์” ย้ำดูงานต่างประเทศต้องแต่งตัวเรียบร้อย
รมว.ศึกษาธิการ สั่งหน่วยงานในสังกัด
ศธ.คุมเข้มมารยาทและการแต่งกายระหว่างไปดูงานต่างประเทศให้เรียบร้อย
หลังมีหนังสือจากสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว ติงไม่เหมาะสม

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

วันนี้ (8 ก.ค.) พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการเปิดเผยว่า
เมื่อเร็ว ๆ นี้ กระทรวงการต่างประเทศ
(กต.)ได้มีหนังสือแจ้งว่าสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)ได้รายงานให้ทราบว่า
ปัจจุบันมีหน่วยงานราชการ
ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาของไทยนิยมเดินทางไปหารือและศึกษาดูงานที่หน่วย
งานราชการและสถาบันการศึกษาของสปป.ลาว เป็นจำนวนมาก ผ่านช่องทางต่างๆ
รวมทั้งติดต่อกันโดยตรงซึ่งที่ผ่านมาพบปัญหาและข้อขัดข้องในด้านการจัดสถาน
ที่รองรับคณะผู้ดูงาน การแต่งกายที่ไม่เหมาะสมของคณะผู้ดูงาน
มารยาทในการเข้าฟังการบรรยาย และการให้ความสนใจกับหัวข้อที่นำเสนอ
ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการไปดูงาน เป็นต้น
กต.จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติในการหารือและศึกษาดูงานใน สปป.ลาว
เพื่อให้หน่วยงานยึดถือปฏิบัติเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดและป้องกันปัญหา
ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์

“ ในส่วนของศธ.เห็นว่าประเด็นปัญหาดังกล่าว
สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง และหลายประเทศในยุโรป เอเชีย
และออสเตรเลีย ก็ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการขอศึกษาดูงานเช่นเดียวกัน
ดังนั้น ผมจึงได้ลงนามในหนังสือสั่งการไปยังหน่วยงานในสังกัด ศธ.
เพื่อให้การเดินทางไปเยือนประเทศต่างๆของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศธ.
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศในภาพรวม
และไม่ให้เสื่อมเสียต่อความสัมพันธ์อันดี และขอให้องค์กรหลักถือปฏิบัติ
พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดทราบและถือเป็นแนว
ปฏิบัติต่อไป” รมว.ศธ.กล่าว.“

อ่านต่อที่ : http://dailynews.co.th/education/333507

You might also like